Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Υποχρεωτικές ημερομηνίες δηλώσεων

Σε σχέση με τις προθεσμίες δηλώσεων των ερευνητικών εργασιών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε περαιτέρω τα όσα ήδη αναφέρει ο Οδηγός Σπουδών στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
- Η ερευνητική εργασία συνιστά μάθημα το οποίο δηλώνεται από τους φοιτητές/τριες  στο φοιτητολόγιο, όπως και τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
- Η ερευνητική εργασία ως μάθημα του 9ου εξαμήνου δηλώνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την περίοδο εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου. Με την εγγραφή στο φοιτητολόγιο οι φοιτητές/τριες καταθέτουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στη Γραμματεία ΕΝΤΥΠΟ - δήλωση  στο οποίο  αναφέρεται ο/η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ καθηγητής/τρια.
- Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε πρώτη τετάρτη εκάστου μηνός.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής.