Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Σπουδών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ