Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός"

Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής: κ. Ρότσιος Δημήτριος

Επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, έντεκα (11) μελών παρόντων, ο κ. Μάνιος Δημήτριοςέλαβε δύο (2) θετικές ψήφους,  ο κ. Ρότσιος Δημήτριος έλαβε οκτώ (8) θετικές ψήφους και καταγράφηκε μία (1) λευκή ψήφος.  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ν. 1268/82, άρθρο 6, παρ. Δ (ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων…), ο κ. Ρότσιος Δημήτριος εκλέγεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», στη μονοτμηματική Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης