Ανακοινώσεις Θέσεων Καθηγητών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός"

Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής: ΑΓΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ

Επί συνόλου δώδεκα (12) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, έντεκα (11) μελών παρόντων, ο κ. Μάνιος Δημήτριος δεν έλαβε καμία ψήφο,  ο κ. Προκάκης Γεώργιος έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, ο κ. Ρότσιος Δημήτριος έλαβε τρείς (3) θετικές ψήφους και καταγράφηκαν τρείς (3) λευκές ψήφοι.  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Ν. 1268/82, άρθρο 6, παρ. Δ (ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων…), εφόσον ουδείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», στη μονοτμηματική Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποβαίνει άγονη.