Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διπλωματικές εργασίες 2019 - 2020

Δανιά Παναγιώτα

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη μέσω Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον δημόσιο χώρο: η περίπτωση της Δημοτικής αγοράς των Χανίων

Επιβλέπων: Παρθένιος