Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενικά

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχουν διάρκεια ενός (1) εξαμήνου και περιλαμβάνουν:

 • από έδρας διδασκαλία του μαθήματος
 • φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις,
 • εργαστηριακές ασκήσεις
 • πραγματοποίηση σεμιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την εμπέδωση των γνώσεων

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Ερευνητικής και Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα και (β) τα κατ' επιλογή μαθήματα (υποχρεωτικά κατ' επιλογή και ελεύθερης επιλογής).

Κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα προγράμματα αυτά περιέχουν:

 • τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων
 • τις εβδομαδιαίες ώρες κάθε μαθήματος (διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων)
 • τις διδακτικές μονάδες (δ.μ.) κάθε μαθήματος

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει ένα αριθμό διδακτικών μονάδων.

Διάρκεια Ακαδημαϊκού Έτους & Εξαμήνων

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις.

Επιλογή Μαθημάτων

Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα της παραίτησης από κάποια μαθήματα και της πιθανής αντικατάστασής τους από άλλα μέσα σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Η Γραμματεία μέσα στις επόμενες δύο (2) εβδομάδες ελέγχει το νόμιμο των αιτήσεων εγγραφής και των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραμμένων φοιτητών για κάθε εξάμηνο και μάθημα. Οι κατάλογοι κοινοποιούνται στους διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί η διδασκαλία των μαθημάτων. Οι φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μάθημα, το οποίο δεν συμπεριέλαβαν στη δήλωσή τους.

Εξετάσεις - Βαθμολογία

Η παρακολούθηση του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η σχετική επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του φοιτητή κατά τα προβλεπόμενα, όπως είναι η συμμετοχή και παράδοση ασκήσεων, θεμάτων, εργαστηριακών ασκήσεων κ.λ.π., η τυχόν προφορική εξέτασή του σε αυτές, οι ενδεχόμενες πρόχειρες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) κ.λ.π., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος. O τρόπος βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε θέματα (projects) ή εργαστηριακές ασκήσεις.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο. Για το Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται το Σεπτέμβριο. Για το Εαρινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης το Σεπτέμβριο.
Οι φοιτητές που δεν συμπληρώνουν, μετά την 2η εξεταστική περίοδο, τις προϋποθέσεις επιτυχίας για το μάθημα, πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόμενο εξάμηνο.
Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην κλίμακα 0 έως 10 συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του κλασματικού μέρους και με βάση επιτυχίας τον βαθμό 5 (πέντε).
Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται στις εξής κατηγορίες:

 • Κακώς από 0 έως 3 μη συμπεριλαμβανομένου του 3
 • Μετρίως από 3 έως 5 μη συμπεριλαμβανομένου του 5
 • Καλώς από 5 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου του 6,5
 • Λίαν Καλώς από 6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου του 8,5
 • Αριστα από 8,5 έως 10

Προϋποθέσεις Λήψης & Βαθμός Διπλώματος

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος είναι οι παρακάτω:

 • Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον για δέκα (10) εξάμηνα προκειμένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά
 • Συμπλήρωση με επιτυχία όλων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Τα μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Τα μαθήματα κορμού, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά και ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 224 διδακτικές μονάδες όλα τα εξάμηνα σπουδών του
  • Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Από αυτή τη δεύτερη ομάδα ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει 28 διδακτικές μονάδες. Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται από το 7ο έως και το 9ο εξάμηνο σπουδών
  • Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Από αυτή την ομάδα ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει 6 διδακτικές μονάδες. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται από τα προγράμματα σπουδών των άλλων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Εκπόνηση Ερευνητικής Εργασίας, 12 διδακτικές μονάδες και Διπλωματικής Εργασίας, 30 διδακτικές μονάδες

Ερευνητικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι φοιτητές του πέμπτου έτους εκπονούν Ερευνητική Εργασία και Διπλωματική Εργασία, που είναι το επιστέγασμα των σπουδών τους και η ευκαιρία ολοκληρωμένης παρουσίασης, εκ μέρους τους, των γνώσεων που απέκτησαν και των δεξιοτήτων τους. Στην Ερευνητική Εργασία επεξεργάζονται θεωρητικό θέμα και στη Διπλωματική Εργασία εκπονούν συνθετικό θέμα αυξημένης πολυπλοκότητας.


Η εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας διαρκεί το ένατο (χειμερινό) εξάμηνο, στο τέλος του οποίου γίνεται παρουσίαση, υπό μορφή διάλεξης, των βασικών στοιχείων και συμπερασμάτων της και παραδίδεται τεύχος.


Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί αποκλειστικά το δέκατο εξάμηνο.

Για κάθε Ερευνητική Εργασία και Διπλωματική Εργασία ορίζεται επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος καθοδηγεί, συμβουλεύει και ενισχύει τον φοιτητή σε όλη τη διάρκεια του έτους

Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας


Για να μπορεί ο φοιτητής να προτείνει επιβλέποντα καθηγητή, στην αρχή του ενάτου εξαμήνου, ούτως ώστε να μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 224 δ.μ. μαθημάτων όλων των προηγουμένων εξαμήνων, δηλαδή να οφείλει το πολύ μέχρι 16 δ.μ., επιπλέον των 30 δ.μ. του ενάτου εξαμήνου, στις οποίες και θα εγγραφεί κατά το εξάμηνο αυτό. Δίδεται η δυνατότητα, ειδικά για τους φοιτητές του ενάτου εξαμήνου, να εξεταστούν σε μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) κατά τη χειμερινή περίοδο εξετάσεων. Ο φοιτητής που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας στο ένατο εξάμηνο, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία στο δέκατο (εαρινό) εξάμηνο.


Ο βαθμός διπλώματος υπολογίζεται ως ακολούθως:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος, από όλα τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής στα πέντε έτη σπουδών (συνολικά 300 δ.μ.), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων, διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων και εξάγεται ο Βαθμός Διπλώματος, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

 • Βαθμός Διπλώματος από 8.50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα».
 • Βαθμός Διπλώματος από 6.50 έως 8.49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς».
 • Βαθμός Διπλώματος από 5.00 έως 6.49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς»

 

Κανονισμός Ερευνητικών Εργασιών

Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Κανονισμός Παρουσίασης Ερευνητικών/Διπλωματικών Εργασιών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016