Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τοπογραφία - Αποτύπωση

Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την έννοια της αποτύπωσης. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μέθοδος της τοπογραφίας. Βασικές έννοιες, ορισμοί και όργανα μέτρησης γωνιών, αποστάσεων και υψομέτρων. Ακολουθεί η παρουσίαση των συστημάτων αναφοράς, συντεταγμένων και προβολών. Περιγράφονται οι διαδικασίες υπολογισμού, που οδηγούν στον προσδιορισμό της θέσης σημείου στον τρισδιάστατο χώρο. Γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στη διαδικασία της γεωμετρικής τεκμηρίωσης συνόλων (τεχνητών ή φυσικών). Διδάσκονται ευθυγραμμίες, τα θεμελιώδη προβλήματα της τοπογραφίας καθώς και εμπροσθοτομία και οπισθοτομία. Στη συνέχεια περιγράφεται το τοπογραφικό σχέδιο, οι κανόνες σχεδίασης, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, κατόψεις και όψεις. Ακολουθoύν οι πολυγωνικές οδεύσεις, η ανάλυση των μεθόδων υπολογισμού εμβαδών και όγκων. Παρουσιάζονται η γεωμετρική και τριγωνομετρική χωροστάθμηση, υψομετρία, υπολογισμός ισοϋψών καμπυλών και ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Διδάσκονται συνοπτικά οι μέθοδοι για αποτύπωση μνημείων και παραδείγματα τοπογραφικού σχεδίου για ανασκαφές. Κατόπιν περιγράφονται στοιχεία από την θεωρία σφαλμάτων και τα βασικά στοιχεία χαρτογραφίας. Εδώ δίνονται στους φοιτητές οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την ανάγνωση, επεξεργασία και παρουσίαση θεματικών χαρτών με την βοήθεια παραδειγμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά έννοιες της Γεωπληροφορικής, νέες τεχνολογίες και ορισμένα συστήματα και υπηρεσίες υπολογιστών. Τέλος ακολουθεί η περιγραφή του συστήματος GPS, γίνεται εισαγωγή στην μέθοδο της φωτογραμμετρίας και στα συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης (GIS). Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εβδομαδιαίες ασκήσεις και μια υποχρεωτική άσκηση υπαίθρου. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε μεμονωμένες ασκήσεις που γίνονται κατά την διάρκεια της διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Επίσης εκπονούν μια άσκηση αποτύπωσης και εκπαιδεύονατι με σύγχρονο γεωδαιτικό σταθμό κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Κατά την διάρκεια της άσκησης γίνεται ολοκληρωμένη αποτύπωση περιοχής, μεταφορά δεδομένων από τον γεωδαιτικό σταθμό σε Η/Υ, επεξεργασία και απόδοση αυτών. Σχεδίαση τοπογραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:200 και δυνατότητα σχεδίασης με αυτόματους σχεδιαστές.