Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 2ο Έτος

Μαθήματα 3oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3

Στον Σχεδιασμό 3 γίνεται εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής της κατοικίας, σε συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον μεσαίας πυκνότητας. Η κατοικία εξετάζεται όχι ως ένα αυτόνομο αντικείμενο, αλλά ως μέρος της πόλης. Διερευνώνται οι τρόποι ένταξης του κτηρίου στο ευρύτερο κτισμένο περιβάλλον, η σχέση του με τα όμορα κτήρια, καθώς και με το ανάγλυφο του εδάφους.

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 2

Η σειρά μαθημάτων «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» στηρίζεται στην θέση ότι η χωρική αντίληψη είναι άμεσα συσχετισμένη με τα μέσα αναπαράστασης του χώρου. Ευρύτερος στόχος των μαθημάτων είναι η κατάκτηση από τους φοιτητές των εκφραστικών μέσων του αρχιτέκτονα τόσο σε επίπεδο παρουσίασης, όσο και σε επίπεδο σύλληψης του χώρου, καθώς και η ικανότητα να δημιουργούν αρχιτεκτονικές συνθέσεις οι οποίες να ικανοποιούν τόσο τα αισθητικά όσο και τα τεχνικά κριτήρια.

Ιστορία & Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 3

Στόχος του μαθήματος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών/τριών να αναλύουν αρχιτεκτονικά έργα από συνθετικής άποψης, να αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, να κατανοούν τη σχέση που αναπτύσσουν με τις αρχιτεκτονικές θεωρίες της εποχής αλλά και με τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά παρήχθησαν.

Ιστορία της Πόλης & της Πολεοδομίας

Οι πόλεις μεταβάλλονται καθώς αποτελούν εκφράσεις του εκάστοτε κοινωνικού συστήματος. Κάποια στοιχεία τους παραμένουν σταθερά μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ενώ κάποια άλλα μεταβάλλονται συνεχώς, προσαρμοζόμενα στις κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές κ.λπ. παραμέτρους.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική 1

Συμπληρώνει την ύλη των μαθημάτων της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του πρώτου έτους, εμβαθύνοντας στη γνώση των συστημάτων και μεθόδων κατασκευής κτιριακών έργων. Έμφαση δίνει στις κατασκευές σύγχρονων, συμβατικών κτιρίων στη χώρα μας και, παράλληλα, εισάγει στις σύγχρονες, εξελιγμένες κατασκευαστικές μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες.

Δομική Μηχανική 1

Στο μάθημα αυτό ερευνάται η συμπεριφορά των απαραμόρφωτων σωμάτων υπό την επίδραση αξονικών δυνάμεων, στρεπτικών ροπών, καμπτικών ροπών και συνδυασμού φορτίσεων υπό συνθήκες ισορροπίας και παράλληλα μελετώνται πρακτικές εφαρμογές.

Εικαστικές Τέχνες 3

Στόχος του μαθήματος είναι, μέσα από την ζωγραφική πράξη οι φοιτητές να αντιληφθούν ότι όταν ζωγραφίζουν, αποφασιστική είναι η εντύπωση και όχι η πραγματικότητα των χρωμάτων. Ακόμη, να μάθουν να βλέπουν και να αποδίδουν τη λογική εναλλαγή θερμών και ψυχρών χρωμάτων ή καλύτερα να μάθουν να μεταφράζουν τον τόνο σε θερμά και ψυχρά χρώματα.

Μαθήματα 4oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4

Στον Σχεδιασμό 4 συνεχίζεται η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής της κατοικίας, με τη θεματολογία της συλλογικής κατοικίας σε συγκεκριμένες συνθήκες αστικής πυκνότητας. Το κτήριο κατοικιών (πολυκατοικία) μελετάται ως κύριο συστατικό της πόλης. Διερευνώνται οι τρόποι ένταξης του κτηρίου στο ευρύτερο κτισμένο περιβάλλον, η σχέση του με τα όμορα κτήρια, καθώς και με το ανάγλυφο του εδάφους.

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 3

Η σειρά μαθημάτων «Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» στηρίζεται στην θέση ότι η χωρική αντίληψη είναι άμεσα συσχετισμένη με τα μέσα αναπαράστασης του χώρου. Ευρύτερος στόχος των μαθημάτων είναι η κατάκτηση από τους φοιτητές των εκφραστικών μέσων του αρχιτέκτονα τόσο σε επίπεδο παρουσίασης, όσο και σε επίπεδο σύλληψης του χώρου, καθώς και η ικανότητα να δημιουργούν αρχιτεκτονικές συνθέσεις οι οποίες να ικανοποιούν τόσο τα αισθητικά όσο και τα τεχνικά κριτήρια.

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 4

Στόχος του μαθήματος είναι να φωτίσει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής, τέχνης, επιστήμης και κοινωνίας μέσα στις οποίες παρήχθη αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, αλλά και να την τοποθετήσει σε μια διαχρονική και ιστορική προοπτική σε σχέση με τη νεωτερικότητα, μέσα από μια κριτική ανάγνωση έργων και γραπτών τεκμηρίων των ηγετικών φυσιογνωμιών στην αρχιτεκτονική και την τέχνη της εποχής.

Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στον Αστικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό» πραγματοποιείται η πρώτη προσέγγιση με τις βασικές έννοιες, διαδικασίες, μεθόδους και θεωρίες του Σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική 2

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του 3ου Εξαμήνου (Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οικοδομική 1) με το οποίο συγκροτούν μια ενότητα που εμβαθύνει στη γνώση των συ¬στημάτων και μεθόδων κατασκευής κτιριακών έργων.

Δομική Μηχανική 2

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με ένα ισχυρό υπόβαθρο στις αρχές της τεχνολογίας των δομικών υλικών με εμβάθυνση στην μηχανική απόκρισή των όταν καταπονούνται με φορτίσεις κάθε τύπου.

Εικαστικές Τέχνες 4

Στόχος του μαθήματος είναι, μέσα από την ζωγραφική πράξη οι φοιτητές να αντιληφθούν ότι όταν ζωγραφίζουν αποφασιστική είναι η εντύπωση και όχι η πραγματικότητα των χρωμάτων.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η τέχνη του χρώματος, το χρώμα και οι βασικοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της όρασης, όσο αφορά την εντύπωση που προκαλούν τα χρώματα και οι αποχρώσεις τους όταν ζωγραφίζομε.