Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής ΑΡΜΗΧ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εκλογές Κοσμητείας Σχολής ΑΡΜΗΧ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΗΧ 2017

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, επισυνάπτεται προκήρυξη για εκλογή πέντε μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ. σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προκήρυξη Εκλογής Μελών Κοσμητείας

Λειτουργία Κοσμητείας Φ.Ε.Κ. 4154 Β 28/11/2017

Ανακήρυξη Υποψήφιων Μελών ΔΕΠ για την Κοσμητεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Επαναπροκήρυξη εκλογών μελων Κοσμητείας 2017

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016