Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εγγραφές - Κατατάξεις - Πιστοποιητικά

O αριθμός των εισαγομένων φοιτητών καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγγραφή Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Η εγγραφή των νεοεισαγομένων γίνεται με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καλούνται οι εισαγόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για εγγραφή (διανέμεται από τη Γραμματεία)
 • Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή αποδεικτικό Λυκείου από το οποίο αποφοίτησε, ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτών των τίτλων
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του εισαγομένου ή πιστοποιητικό γέννησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα
 • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση Πρόσβασης

Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας   Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου

Κάθε φοιτητής αμέσως μετά την εγγραφή του εφοδιάζεται από τη Γραμματεία της Σχολής με δελτίο φοιτητικής ταυτότητας και με δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) με το οποίο επιτρέπεται η χορήγηση μειωμένου (φοιτητικού) εισιτηρίου όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις

Έκδοση Πιστοποιητικών

Με αίτηση των ενδιαφερομένων το Ίδρυμα χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό φοίτησης. Με το πιστοποιητικό φοίτησης το Ίδρυμα βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο έτος σπουδών
 • Βεβαίωση σπουδών για την εφορία
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του και τους βαθμούς που πήρε σε καθένα από αυτά
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών για φοιτητές που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών και στους οποίους δεν έχει απονεμηθεί το πτυχίο τους

Κατατάξεις Αποφοίτων

Όσοι απόφοιτοι άλλων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι και Στρατιωτικών Σχολών επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα στο 1ο εξάμηνο σπουδών καλούνται να υποβληθούν σε εξετάσεις που αφορούν τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός I
 • Εικαστικές Τέχνες I
 • Ιστορία & Θεωρία Αρχιτεκτονικής I

Οι αιτήσεις γίνονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις διενεργούνται αρχές Δεκεμβρίου. Στους επιτυχόντες δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών προέλευσής τους, μετά από σχετική αίτησή τους στην Γραμματεία της Σχολής και έγκριση από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση.


Παλαιότερα Θέματα Κατατακτήριων Εξετάσεων