Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός I

Στόχος του μαθήματος είναι η συνειδητοποίηση της σχέσης ανάμεσα στη σκέψη και τα σχεδιαστικά εργαλεία για την έκφρασή της στο χώρο καθώς και η άσκηση της ικανότητας των φοιτητών να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να αποδίδουν σχεδιαστικά τα στοιχεία του χώρου (δομή, μορφή, αναλογία, κλίμακα, διαφάνεια κ.λπ.) αλλά και να ελέγχουν τη διάδραση του ανθρώπου με αυτόν (κίνηση, στάση, μετάβαση, όρια, συνδέσεις, διαδοχή, προσπελασιμότητα κ.λπ.). Τέλος, η εξάσκηση του τρόπου δημιουργικής μεταγραφής όλων αυτών των χωρικών παραμέτρων σε αρχιτεκτονικά κωδικοποιημένα εργαλεία.
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθόδους της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αποβλέπει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της συνθετικής διαδικασίας και των παραμέτρων της.  Οι φοιτητές καλούνται να κρίνουν, να ιεραρχήσουν και να μεταγράψουν, μέσω της συνθετικής διαδικασίας, τα δεδομένα που τους δίδονται,  σε διαδοχικές συνθετικές ασκήσεις και κλίμακες. Για αυτόν τον σκοπό, εξετάζονται διεξοδικά τα στοιχεία αναπαράστασης, σύνταξης και αντίληψης του χώρου (γεωμετρικά, λειτουργικά, συντακτικά, αισθητικά κ.λπ.). Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στην χρήση του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, αλλά και στην μακέτα, ως κύρια εργαλεία εξοικείωσης τόσο με βασικούς συνθετικούς χειρισμούς (περιστροφή, επανάληψη, ρυθμός, μεγέθυνση, πρόσθεση, διάτρηση, μετασχηματισμός, αφαίρεση κ.λπ.), όσο και με τις αρχιτεκτονικές ποιότητες του χώρου έτσι όπως αυτές προσλαμβάνονται από τον χρήστη (κλίμακα, αντιληπτική προσέγγιση).