Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Παραστατική Γεωμετρία

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αναπαράσταση των αρχιτεκτονικών έργων μέσω   γραφικών δισδιάστατων  ή τρισδιάστατων αποδόσεων.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναπαράσταση των τρισδιάστατων μορφών στο χαρτί. Για την απόδοση της μορφής  είναι απαραίτητη η απεικόνιση των σημείων, των ευθειών και των επιπέδων, με τη χρήση της Προοπτικής, της Αξονομετρίας και των Ορθών Προβολών ώστε να διατηρείται η αντίληψη των τριών διαστάσεων στην απεικόνισή τους στις δύο διαστάσεις. Αποτελεί τη βάση, προκειμένου οι φοιτητές  να κατανοήσουν τον τρόπο της απεικόνισης και να αποκτήσουν στη συνέχεια την ικανότητα χειρισμού των νέων μοντέλων αναπαράστασης που εισάγουν οι υπολογιστές.
Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:
Βασική γεωμετρία και στερεομετρία: Ευθείες και επίπεδα στο χώρο. Δίεδρες γωνίες. Ορθή προβολή σχημάτων στο επίπεδο. Τρίεδρες γωνίες. Πολύεδρα και ιδιότητες.
Η μέθοδος του Monge. Αξονομετρίες, το θεώρημα του Pohlke.
Προοπτική. Υψομετρία. Σκιαγραφία.