Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εικαστικές Τέχνες II

Η διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών επικεντρώνεται στο  Σχέδιο.
Το αντικείμενο του μαθήματος και στο δεύτερο εξάμηνο είναι η γνωριμία και η κατανόηση της εικαστικής γλώσσας, καθώς και η κατάκτηση των εικαστικών εκφραστικών μέσων και αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας του πρώτου εξαμήνου.
Για την κατάκτηση των εικαστικών εκφραστικών μέσων, έχει μεγάλη σπουδαιότητα, η πρακτική εκείνη, η οποία επιτρέπει, την διαρκή άμβλυνση της όρασης, μέσα από την παρατήρηση του ορατού κόσμου, και την προσπάθεια  απεικόνισής του. Για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών επικεντρώνεται στο σχέδιο από φυσικά πρότυπα.
Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και η παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.
Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου από την παρουσίαση του συνόλου των ασκήσεων που πραγματοποίησε ο κάθε φοιτητής.