Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης II

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των συνθηκών μέσα στις οποίες παρήχθη το αρχιτεκτονικό έργο καθώς και οι απαντήσεις που έδωσαν τα κτίσματα και πόλεις σε μείζονα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά θέματα. Κάθε μάθημα έχει ως άξονα μια θεωρητική έννοια η οποία προσεγγίζεται μέσα από την αρχιτεκτονική των περιόδων που εξετάζονται. Η χρήση των αντιθετικών ζευγών ως μεθοδολογική προσέγγιση με κυρίαρχη αυτή του διπόλου Θεοκρατικός – Ανθρωποκεντρικός Χώρος χρησιμοποιείται για την καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της πόλης κάθε περιόδου ενώ εισάγει τους φοιτητές/τριες σε μια συνθετότερη αρχιτεκτονική θεώρηση των εποχών.
Διαλέξεις ex cathedra και εργασία.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – Θεοκρατικός Χώρος    
Χριστιανισμός και Θεοκρατικός Χώρος.
Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην βυζαντινή αρχιτεκτονική.
Από τον κλασσικό στον βυζαντινό κόσμο - Η Παλαιοχριστιανική εποχή
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα
Ο δυτικός μεσαίωνας και η έκφραση του αναλυτικού πνεύματος της Δύσης
α. Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και η έκφραση του Yψηλού -  β. Τα ελληνικά μοναστήρια ως αρχιτεκτονικές συνθέσεις  και η έκφραση του   Γραφικού.
Η βυζαντινή πόλη.
B’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – Ανθρωποκεντρικός Χώρος              
Ουμανισμός και Ανθρωποκεντρικός  χώρος - Πρώιμη αναγέννηση
Ώριμη Αναγέννηση - Το περίκεντρο σχήμα στην αρχιτεκτονική και την πόλη
Μανιερισμός – Υπονόμευση του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου
OAndreaPalladio και τα σπέρματα του μοντέρνου
Η Κρητική Αναγέννηση – Μητρόπολη και Περιφέρεια 
Μπαρόκ - Aρχιτεκτονική & πόλη  στην υπηρεσία της θρησκευτικής εξουσίας  με έμφαση στον αστικό χώρο και την πόλη της Ρώμης
Μπαρόκ - Aρχιτεκτονική & πόλη στην υπηρεσία της κοσμικής εξουσίας με έμφαση στον αστικό χώρο και την πόλη του Παρίσιού

Εργασία με έμφαση σε θέματα ιστορικής μεθόδου.