Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δομική Μηχανική Ι

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση από τους σπουδαστές  των θεμάτων της Μηχανικής που αφορούν την ανάλυση και τον σχεδιασμό δομικών στοιχείων των κατασκευών υπό στατικές φορτίσεις. Μετά την κατανόηση των βασικών εννοιών της μηχανικής και του τρόπου χρήσης τους στα θέματα στατικής των δομικών φορέων, οι σπουδαστές αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός φορέα, τον τρόπο ανάληψης  των φορτίων από αυτούς,  αναλύουν και υπολογίζουν τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη τους και κατανοούν την λειτουργία των βασικών δομικών συστημάτων. Πρόκειται για  γνώση ιδιαίτερα σημαντική στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στις επιλογές που υπάρχουν για την υλοποίηση του. 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των βασικών δομικών φορέων, η ανάλυση τους για τα συνήθη στατικά φορτία και η εύρεση των εσωτερικών εντατικών μεγεθών. Αρχικά γίνεται κατανόηση των
βασικών αρχών της στατικής και των βασικών μεγεθών της όπως τα διανύσματα, οι δυνάμεις και οι ροπές ως προς σημείο και ως προς άξονα. Ακολουθεί εισαγωγή στα είδη των φορτίσεων των κατασκευών και
μελετάται η στατική ισορροπία υλικού σημείου και στερεών σωμάτων. Παρουσιάζονται συνήθεις δομικοί φορείς, η εύρεση του κέντρου βάρους και ο σχολιασμός της γεωμετρικής ευστάθειάς τους. Τέλος,
μελετάται η ανάλυση απλών ισοστατικών φορέων όπως δικτυώματα, σκελετοί, εύκαμπτα καλώδια, δοκοί και πλαίσια καθώς και σύνθετων ισοστατικών σχηματισμών καθώς και η σχεδίαση των εσωτερικών εντατικών μεγεθών τους.