Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστορική και Θεωρητική Προσέγγιση της Πόλης

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών που αφορούν την πόλη και  των παραμέτρων που διαμορφώνουν το πολεοδομικό γίγνεσθαι. Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των πόλεων και των χαρακτηριστικών τους σε διάφορες ιστορικές περιόδους δίνοντας έμφαση στο ρόλο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων που οδήγησαν στη  διαμόρφωση του αστικού χώρου,  στην  ερμηνεία του τρόπου που οι ιστορικές περίοδοι αποτυπώνονται στον πολεοδομικό χώρο και στη μελέτη της ιστορικής διαστρωμάτωσης του. Εξετάζει το θεωρητικό  πλαίσιο με το οποίο μελετάται και σχεδιάζεται ο αστικός χώρος και τις  θεωρίες  που έχουν διατυπωθεί για την πόλη.
Το μάθημα διαρθρώνεται από τις ενότητες της θεωρίας και της εργασίας. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει: την εξέταση των θεωριών για τις απαρχές του αστικού φαινομένου, την εξέταση των τυπολογιών των πρώτων πόλεων, τη μελέτη της πολεοδομικής συγκρότησης των αρχαίων ελληνικών, των ρωμαϊκών, των μεσαιωνικών, των ισλαμικών και των αναγεννησιακών πόλεων, τη μελέτη των πολεοδομικών προτάσεων των ουτοπιστών του 19ου αιώνα, τη μελέτη των απαρχών της σύγχρονης πολεοδομίας και της νομοθεσίας που την καθορίζει. Επίσης αναλύει τις θεωρίες και μοντέλα ερμηνείας της πόλης και τις σύγχρονες προσεγγίσεις του Σχεδιασμού της πόλης.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκπονούν ατομική εργασία έκτασης 3.000 λέξεων, με θέμα  την ιστορική και πολεοδομική εξέλιξη μιας πόλης και τη διερεύνηση των ζητημάτων  που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή.