Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός IV

Αντικείμενο του μαθήματος είναι αφ’ ενός η κατοίκηση ως συλλογική δομή, καθώς και η αστική συγκρότηση και οι συσχετισμοί που δημιουργούνται μεταξύ των κτιρίων κατοικίας και του περιβάλλοντα αστικού ιστού. Επίσης, αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύνθεση διαφορετικών τυπολογιών κατοίκησης σε ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο  και το αντίστοιχο κατακόρυφο και οριζόντιο σύστημα προσβάσεων. 
Η σχεδιαστική άσκηση αφορά στο ζήτημα της συλλογικής κατοικίας σε μικρή κλίμακα καθώς και στα όρια, στις σχέσεις και στη μετάβαση μεταξύ ιδιωτικού ημιδημόσιου και δημόσιου χώρου. Γίνεται μια εισαγωγή στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ χώρου και κοινοτήτων και στην έννοια του τύπου και του συστήματος στο σχεδιασμό. Διερευνάται η σχέση μεταξύ κτιρίου και πόλης καθώς η σχέση μεταξύ χώρου και διαφορετικών τρόπων κατοίκησης, και την αρχιτεκτονική ευελιξία που ενδεχομένως αυτό απαιτεί. Τέλος, διερευνάται το ζήτημα της πυκνότητας της κατοίκησης εντός του αστικού περιβάλλοντος. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
•Συνθέσει/ μελετήσει ένα κτίριο εντός πυκνού αστικού ιστού 
•Αντιληφθεί και να μελετήσει τις μεταβάσεις μεταξύ δημόσιου /ημιδημόσιου/ιδιωτικού χώρου 
•Αντιληφθεί και να μελετήσει την κατακόρυφη συγκρότηση ενός κτιριακού οργανισμού 
•Αντιληφθεί και μελετήσει τη συγκρότηση διαφορετικών τύπων κατοικίας σε ενιαίο σύνολο.