Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή στην Οργάνωση του Χώρου της Πόλης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές σκέψεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάλυση και μελέτη του σχεδιασμού των πόλεων. 
Εστιάζοντας στις Ευρωπαϊκές πόλεις, το μάθημα επιχειρεί να οικοδομήσει μια ευρεία κατανόηση του χώρου στην κλίμακα πόλεως, της σχέσης του αστικού ιστού και της αστικής διαδικασίας και να θέσει τα θεμέλια, μέσω των οποίων οι φοιτητές θα λειτουργήσουν ως πολεοδόμοι / χωροτάκτες / σχεδιαστές αστικού χώρου και θα παρουσιάσουν τις δικές τους παρεμβάσεις σε μία αστική περιοχή.
Περιεχόμενο 
Αρχικά, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με μια σειρά από θέματα σχετικά με: α) την εσωτερική δομή των πόλεων, τα δομικά τους στοιχεία και τη σύνδεση της οργάνωσης τους με τις κοινωνικές πρακτικές, β) τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές δυναμικές που διαμορφώνουν το αστυ και γ) τον ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη των ευφυών πόλεων, μέσα από τον (ανα) ή εκ νέου σχεδιασμό των διαφόρων δομικών στοιχείων του κτιστού χώρου. Στη συνέχεα θα γίνει μια εισαγωγή σε πρακτικές εφαρμογές σχεδιασμού και παρουσίαση παραδειγμάτων, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναλύσουν και να κατανοήσουν σχέδια για τη βελτίωση των αστικών χώρων και την επίτευξη πολλαπλών στόχων στρατηγικής ανάπτυξης. 
Μέσω μιας σειράς παρουσιάσεων / διαλέξεων, θα αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες για τη συγγραφή, την κατάρτιση, την αστική ανάλυση, το σχεδιασμό και την εργασία σε κλίμακες σχετικές με τον πολεοδομικό και τον αστικό σχεδιασμό. Παράλληλα, οι φοιτητές θα διαμορφώσουν ομάδες 4/6 ατόμων και θα επικεντρωθούν σε μία μελέτη περίπτωσης αστικής κλίμακας.   Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η παρουσίαση και παράδοση στην πλατφόρμα e-class της άσκησης και η ενεργή συμμετοχή στις διαλέξεις / διορθώσεις κάθε εβδομάδα.