Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πολεοδομικός Σχεδιασμός I

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ασχολείται με τη ρύθμιση του χώρου, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού. Το μάθημα πραγματεύεται τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των παραμέτρων που μορφοποιούν τον πολεοδομικό χώρο με εργαλεία  τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, την κυκλοφορία κ.λ.π. Στόχος είναι η ένταξη των υποδομών και η διατύπωση των ρυθμίσεων  που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του χώρου με βάση όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τη μελλοντική εξέλιξή του.  
Το μάθημα διαρθρώνεται από δύο ενότητες, την ενότητα των διαλέξεων στην οποία αναπτύσσονται ζητήματα όπως η  αστική πυκνότητα, ο σχεδιασμός περιοχών κατοικίας, η ανάπτυξη δικτύων πρασίνου στον αστικό χώρο, η  βιώσιμη αστική κινητικότητα κ.α.  και την ενότητα της εργασίας στην οποία οι φοιτητές καλούνται να αναλύσουν τα πολεοδομικά, πληθυσμιακά, γεωμορφολογικά κ.λπ. χαρακτηριστικά μιας περιοχής, να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση με παραμέτρους περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές κ.λπ. και να διατυπώσουν προτάσεις αναζωογόνησης με έμφαση στην ένταξη στην ευρύτερη περιοχή, στις χρήσεις, στα δίκτυα, και στην κοινωνική συνοχή των κατοίκων της περιοχής.