Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πολεοδομικός Σχεδιασμός II

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την οργανωμένη δόμηση μιας οικιστικής περιοχής. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, τις πολιτικές στέγασης και την ένταξη οικιστικών περιοχών  στον πολεοδομικό ιστό και εξετάζονται τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
Το μάθημα διαρθρώνεται από την ενότητα της θεωρίας και την ενότητα της εργασίας. Στην ενότητα της θεωρίας, εξετάζονται οι διεθνείς και οι ελληνικές  πρακτικές για την ένταξη και το σχεδιασμό νέων περιοχών κατοίκησης στο με ιδιαίτερη αναφορά σε ομάδες που έχουν υποστεί κοινωνικό και χωρικό αποκλεισμό και μελετώνται οι βέλτιστες στρατηγικές για τη στέγαση και την ένταξη των ομάδων αυτών στο σύγχρονο αστικό χώρο. Γίνεται αναλυση των προτάσεων που έχουν εκπονηθεί  για την οργανωμένη στέγαση διαχρονικά και αναλύονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στη σημερινή της μορφή. Στην ενότητα της εργασίας οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν εξ’ αρχής μια οικιστική περιοχή συγκεκριμένης πληθυσμιακής χωρητικότητας, για την οποία προτείνουν τα δίκτυα δημοσίων χώρων, λειτουργιών και κίνησης, τις ενότητες γειτονιών και  τις πρότυπες κατοικίες, με στόχο τη δημιουργία μιας περιοχής με πρότυπα χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.