Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός VIII

Το μάθημα αποσκοπεί στην διεύρυνση των μεθοδολογικών και εκφραστικών αναζητήσεων των φοιτητών σε σχέση με σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό και την κριτική τους προσαρμογή στα δεδομένα ενός εξειδικευμένου κτιριολογικού προγράμματος και ενός χώρου στην πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επιχειρείται η προσέγγιση της της αρχιτεκτονικής ως μοχλός ευρύτερης αστικής παρέμβασης. 
Στο μάθημα  γίνεται επεξεργασία των θεμάτων με σκοπό την συγκρότηση  από τους φοιτητές ενός προσωπικού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου, παράλληλα με την πρόταση βιοκλιματικών επιλύσεων σε συνδυασμό με το λειτουργικό πρόγραμμα και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνται οι δεξιότητες του κάθε φοιτητή στην επεξεργασία της αρχιτεκτονικής λεπτομέρειας ως μέρος της συνολικής σύνθεσης και ο φοιτητής καλείται  να αποδώσει την ιδιαιτερότητα της προσωπικής του γραφής σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου τόπου.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επεξεργασία του δημοσίου χώρου ανάμεσα στις  επιμέρους κτηριακές  ενότητες με τρόπο ώστε  να ορίζει, να συνδιαμορφώνει και να υποστηρίζει τα παραπάνω, χρηστικά και συμβολικά.