Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τις βασικές έννοιες, θεσμούς, εργαλεία και μηχανισμούς του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου. Οι εκτεταμένες και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης σε τομείς κομβικούς για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, όπως η πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία, καθιστούν επιβεβλημένη τη διαλεύκανση του ισχύοντος σήμερα οικείου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο και εφαρμόζεται.

Περιεχόμενο μαθήματος: 
Αντικείμενο, σκοπός, χαρακτηριστικά και πηγές του δικαίου χωροταξίας και πολεοδομίας.Η ιστορική διαμόρφωση του δικαίου και των θεσμών χωροταξίας και πολεοδομίας στην Ελλάδα (1830 έως σήμερα). Το συνταγματικό πλαίσιο της χωροταξίας και πολεοδομίας και οι αρχές που απορρέουν από τη νομολογία. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα (επίπεδα-ιεράρχηση).Τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια (είδη, διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, νομική φύση και δεσμευτικότητα).Τα όργανα και οι διαδικασίες του χωροταξικού και πολεοδομικού εθνικού συστήματος σχεδιασμού. Μηχανισμοί εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού. Χρήσεις γης (κατηγοριοποίηση, το ισχύον πλαίσιο και οι νομολογιακοί περιορισμοί στην ανάμειξη και μεταβολή των χρήσεων γης, κυρώσεις). Κανόνες δόμησης-οικοδομικές άδειες (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός-ΝΟΚ, κανόνες δόμησης σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, εκτός σχεδίου περιοχές, σε οικισμούς που στερούνται πολεοδομικού σχεδίου, σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενα οικιστικά σύνολα). Η οικοδομική άδεια (έννοια, σκοπός, κατηγορίες, χρόνος ισχύος, έλεγχος εφαρμογής, ελεγκτές δόμησης, αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις, αυθαίρετες αλλαγές χρήσεως,  πολεοδομικές παραβάσεις). Τοπίο και χωρικός σχεδιασμός.