Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Σχεδιασμός έξυπνων αστικών περιβαλλόντων

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη και το σχεδιασμό αστικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται εφαρμογές για ψηφιακές / ευφυείς πόλεις, ευφυή clusters, living labs, ευφυή περιβάλλοντα και / ή αειφορικό σχεδιασμό με ΤΠΕ.

Μέσω της παρατήρησης, και ιδίως μέσω της τεκμηρίωσης και της ανάλυσης της λειτουργίας και εμπειρίας αυτών, το μάθημα αποσκοπεί στο να μελετήσει τις χωρικές προσεγγίσεις του έξυπνου σχεδιασμού της πόλης (smart city planning), να αναδείξει το ρόλο της αρχιτεκτονικής στις περιοχές αυτές, και να αποκαλύψει την περίπλοκη διάσταση του σχεδιασμού ως σύνθεση τεχνολογιών, διάδραση- συμμετοχή του χρήστη και των ενδιαφερόμενων μερών και του χώρου.

Βασικό στόχο αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και έννοιες της χρήσης αστικών δεδομένων, πληροφοριών και συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της ευρύτερης επιρροής που δημιουργεί η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής στον αστικό χώρο και στη διερεύνηση των βασικών πτυχών που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης ΤΠΕ και του χωρικού σχεδιασμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1.Να συνδέσει τις λογικές χρήσης ΤΠΕ με την επιρροή τους στη λειτουργία του χώρου της πόλης και του σχεδιασμού της.
2.Να γνωρίσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που πλαισιώνουν τη σχέση αυτή διεθνώς.
3.Να περιγράψει τις χωρικές μεταλλάξεις που προκύπτουν λόγω της χρήσης ΤΠΕ.
4.Να προτείνει το στρατηγικό επανασχεδιασμό μιας περιοχής όπου θα εφαρμοστούν ευφυείς τεχνολογίες και να αποτιμήσει τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.