Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Σχεδιασμός Έξυπνων και Ψηφιακών Πόλεων

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών έξυπνων και ψηφιακών πόλεων με άξονα την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στην λειτουργία της πόλης. 
 
Στη διάρκεια του μαθήματος θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:
 
1.Έννοια των ευφυών πόλεων ως παράδειγμα αστικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακών κοινοτήτων. 
2. Διεθνή παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές έξυπνων και ψηφιακών πόλεων.
3.Κυριότερες τεχνολογίες και οι εξελίξεις τους για το σχεδιασμό και ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών για πόλεις.
4.Δομή, λειτουργία και βασικές δομές πιλοτικών εφαρμογών ευφυών πόλεων.
5.Χάρτης καινοτομίας, τυπολογία στρατηγικών και ανάπτυξη εφαρμογών. 
6. Εμβάνθυνση και προτάσεις λύσεων στα πεδία της οικονομίας, της αστικής υγείας, των αστικών υποδομών και δικτύων, του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, της διοίκησης των πόλεων. Τεχνολογίες, εφαρμογές, λογισμικό.
 
Για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα θα υπάρχει διάλεξη και κριτική αντιμετώπιση της βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές/τριες θα συμμετέχουν σε μια σειρά από εργασίες που θα έχουν ως στόχο αφενός να καταλάβουν το τι είναι έξυπνη πόλη, και να δώσουν έναν δικό τους ορισμό σε σχέση με τον προγραμματισμό / focus που θα τους ζητηθεί, να παρουσιάσουν ένα παράδειγμα σχεδιασμού που εφαρμόζεται στρατηγική ευφυούς πόλης, και στο τέλος θα αναπτύξουν με τη λογική της έρευνας και ανάπτυξης μία πιλοτική πρόταση.