Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Χωροταξία

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη γεωγραφική έκφραση  των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικων  και οικολογικων  πολιτικών με σκοπό  την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη φυσική οργάνωση του χώρου σύμφωνα με μια ενιαία στρατηγική.
Το μάθημα της Χωροταξίας εξετάζει το πλαίσιο χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις συλλογικές υπηρεσίες και υποδομές, την  ισορροπία του δικτύου των πόλεων και  των  σχέσεων  πόλης-υπαίθρου, τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την  προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται  οι βασικές έννοιες και  αρχές της Χωροταξίας, οι πολιτικές  που ακολουθούνται για τις βασικές  παραγωγικές δραστηριότητες και  τα εργαλεία και οι μέθοδοι του σχεδιασμού. 
Το μάθημα διαρθρώνεται από  τις  ενότητες της θεωρίας, όπου μέσω διαλέξεων αναλύονται τα παραπάνω ζητήματα και της άσκησης  που στόχο έχει τη διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό, αποτελούν οι συνέργειες των παραγωγικών τομέων, η  ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η  στροφή του τουριστικού μοντέλου από το μαζικό στο ποιοτικό και οργάνωση των μεταφορικών δικτύων και των υποδομών σε ένα ενιαίο σύστημα.