Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πολεοδομικός Σχεδιασμός σε ιστορικά σύνολα

Το μάθημα παρέχει εξειδικευμένη γνώση στο πλαίσιο του σχεδιασμού ιστορικών περιοχών. Στόχος είναι αρχικά η εξοικείωση των φοιτητών με την παρατήρηση και την απεικόνιση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών μιας ιστορικής περιοχής , όπως των χρήσεων γης, της παλαιότητας και των υψών των κτιρίων, της διερχόμενης κυκλοφορίας κ.λ.π.  Στη συνέχεια  επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων στην κλίμακα του του πολεοδομικού σχεδιασμού ώστε να επιλυθούν τα πολεοδομικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί αλλά και να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν καταγραφεί στη φάση της ανάλυσης
Το μάθημα διαρθρώνεται από την ενότητα των διαλέξεων στην οποία αναλύονται ζητήματα όπως η πολεοδομική αντιμετώπιση των ιστορικών κέντρων διαχρονικά και οι σημερινές τάσεις, τα ζητήματα και οι πολιτικές σχεδιασμού ιστορικών κέντρων πόλεων,  το φαινόμενο του εξευγενισμού και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και την ενότητα της εργασίας η οποία περιλαμβάνει την μελέτη  και κριτική ανάλυση των επεμβάσεων που έχουν γίνει σε ένα ιστορικό κέντρο και τη διατύπωση  στρατηγικών και προτάσεων για την αειφόρο διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του, με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να αναλύσει και καταγράψει τα πολεοδομικά, πληθυσμιακά, γεωμορφολογικά κ.λπ. χαρακτηριστικά του ιστορικού περιβάλλοντος , να το αξιολογήσει με παραμέτρους περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές κ.λπ. και να διατυπώσει προτάσεις με έμφαση στην ένταξη στην ευρύτερη περιοχή, στις χρήσεις, στα δίκτυα, στην επανάχρηση αλλά και στην κοινωνική συνοχή των κατοίκων της περιοχής.