Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 5ο Έτος

Μαθήματα 9oυ εξαμήνου

Χωροταξία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τη διερεύνηση των θεωριών για τη χωρική διάσταση της ανάπτυξης, τις μορφές και τους τύπους του Σχεδιασμού, αλλά και τις μεθόδους, τα σχέδια, τις πολιτικές και τις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού.

Ερευνητική Εργασία

Η Ερευνητική Εργασία αφορά την πολύπλευρη θεωρητική διερεύνηση ενός ζητήματος, που επιλέγει ο φοιτητής υπό την καθοδήγηση διδάσκοντα της επιλογής του. Ο φοιτητής εισάγεται και ασκείται στην ερευνητική μέθοδο. Στο τέλος του εξαμήνου παρουσιάζονται, υπό μορφή δημόσιας διάλεξης, τα βασικά στοιχεία και συμπεράσματα της έρευνας και παραδίδεται τεύχος με την πλήρη ανάπτυξή της.

Μαθήματα 10oυ εξαμήνου

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία έχει συνθετικό χαρακτήρα και είναι δυνατόν να εκπονείται σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Σχολή. Όπως και στην περίπτωση της Ερευνητικής Εργασίας θα επιλεγεί σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα διδάσκοντα θέμα σε έναν από τους τομείς γνώσης που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί με στόχο τη συγκρότηση πρότασης καιτην εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού κάθε κλίμακας.