Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 3ο Έτος

Μαθήματα 5oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό μικρής ή μεσαίας κλίμακας κτιριακών εγκαταστάσεων, συγκεκριμένης δημόσιας χρήσης, μέσα στον αστικό ιστό. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αρχιτεκτονική σύνθεση ενός μεσαίας κλίμακας κτιριακού συγκροτήματος δημόσιου χαρακτήρα, σε αστικό ή σε ήμιαστικό περιβάλλον (π.χ σχολεία,βιβλιοθήκες,μικρά μουσεία,μεσαία κτίρια μεικτών χρήσεων με χώρους συνάθροισης).

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 5

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην κριτική θεώρηση της αρχιτεκτονικής μέσα από την επισκόπηση του χρονολογικού φάσματός της από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Η προσέγγιση θα γίνει υπό το πρίσμα των ιδεών που αποτέλεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη του πολιτισμού (πχ ουτοπία, μνήμη, σχέση εικόνας - μορφής και περιεχομένου, μηνύματος - συμβόλου και νοήματος, ιδεολογίας και πρακτικής κλπ).

Αστικός Σχεδιασμός 1

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αρχιτεκτονική της πόλης , αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές παραμέτρους του Αστικού Σχεδιασμού και την κλίμακά του, στη θεώρηση του κτιρίου ως κύτταρου ενός ευρύτερου οργανισμού και στην ανάπτυξη σχετικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας μέσα από την τρισδιάστατη ανάπλαση επιλεγμένων περιοχών.

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο φυσικό και στο ανθρωπογενές τοπίο. Εξετάζεται ο όρος τοπίο ως θεωρητική προσέγγιση και σχεδιαστική πρακτική από την αρχαιότητα έως σήμερα, ως φιλοσοφική έννοια και ως παλίμψηστο πολιτιστικών εγγραφών.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Ελαφρές Κατασκευές

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της τεχνολογίας, του μετάλλου και της μεταλλικής κατασκευής, οι ιδιότητες και η συμπεριφορά, των ελαφρών δομικών υλικών καθώς και η ανάλυση των σχετικών δομικών συστημάτων.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Το μάθημα αυτό εφοδιάζει τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τις βάσεις σχεδιασμού δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω της εις βάθος κατανόησης του υλικού και της μηχανικής συμπεριφοράς του.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5ου εξαμήνου

Μαθήματα 6oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων ερευνητικών κέντρων, κτιρίων διοίκησης, μουσείων, βιβλιοθηκών και συγκροτημάτων κατοικίας-γραφείων-εμπορίου. Το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια των αυξανόμενων προκλήσεων που τίθενται στους σπουδαστές για κτίρια ή κτιριακά σύνολα, στο αστικό ή φυσικό τοπίο, σύνθετων λειτουργιών. Σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων για ερευνητικά κέντρα, κτίρια διοίκησης, μουσεία, βιβλιοθήκες, συγκροτήματα κατοικίας-γραφείων-εμπορίου, είναι μέσα στα αντικείμενα του σχεδιασμού.

Ιστορία Θεωρία & Κριτική Συντήρησης & Αποκατάστασης

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει πολλαπλούς εκπαιδευτικούς στόχους: Αφενός την κατάρτιση των φοιτητών όσον αφορά τα βασικά σημεία της ιστορίας της συντήρησης και της αποκατάστασης των μνημείων στην Ελλάδα και διεθνώς. Αφετέρου την εξοικείωσή τους με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις, που αναπτύχθησαν κατά την πραγματοποίηση επεμβάσεων στα μνημεία και με την εξέλιξη, με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των περιρρεουσών συνθηκών, των σχετικών αντιλήψεων.

Αστικός Σχεδιασμός 2

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση και επέμβαση σε αστική κλίμακα μέσω μερικών ή ολικών αναπλάσεων περιοχών με τα συντακτικά εργαλεία του αστικού σχεδιασμού, αλλά και με τα εργαλεία του «αστικού βελονισμού». Η αναγνώριση σημείων με δυνατότητες καταλυτικής επέμβασης στον αστικό ιστό είναι σημαντική σε αυτή την προσέγγιση.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Μεταλλικές & Ξύλινες Κατασκευές

Στο μάθημα αυτό γίνεται εκπαίδευση των φοιτητών/τριων στα βασικά θέματα του σχεδιασμού και των μεθόδων υπολογισμού Μεταλλικών και Ξύλινων Κατασκευών καθώς και στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτήματα αυτού του τύπου των κατασκευών συγκριτικά με τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Το μάθημα έχει στόχο την εμπέδωση βασικών εννοιών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της εξοικονόμησης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον. Επίσης, στοχεύει στην εκμάθηση βασικών εργαλείων ενεργειακού ελέγχου και εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άμεσα εφαρμόσιμων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Το μάθημα αυτό εφοδιάζει τους φοιτητές με τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων κτιρίων. Παρότι το αντικείμενο των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι πάρα πολύ ευρύ και με πολλές εξειδικεύσεις, οι διαλέξεις περιέχουν το απαραίτητο υλικό που θα εισάγει των αρχιτέκτονα μηχανικό στο αντικείμενο.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6ου εξαμήνου

Ιστορία του Πολιτισμού

Με αφετηρία βασικά στοιχεία προερχόμενα από επιμέρους κλάδους των κοινωνικών επιστημών (Εθνολογία, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία), προ¬σεγγί¬ζονται αναλυτικά και συνθετικά έννοιες και ζητήματα, που αφορούν την ιστορία του πολι¬τισμού γενικά και ειδικότερα σε ορισμένες κρίσιμες περιόδους: στις απαρχές του ανθρώ¬πινου πολιτισμού, στις Ανατολικές δεσποτείες, στην Αρχαία Ελλάδα, στο Δυτικοευρωπαϊκό Με¬σαίωνα, στην Αναγέννηση… Επίσης, εξετάζονται από κριτική σκοπιά ορισμένες ερμη¬νείες του σύγχρονου πολι¬τισμού: Lefebvre, Bourdieu, συμπεριφορισμός κ.α