Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 1ο Έτος

Μαθήματα 1oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθόδους της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αποβλέπει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της συνθετικής διαδικασίας και των παραμέτρων της.

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 1

Το μάθημα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητή τη συμβολή της θεωρητικής γνώσης και της συγκροτημένης σκέψης στη συνθετική προσέγγιση του σχεδιασμού. Κύριο εκπαιδευτικό στόχο αποτελεί η εύληπτη αναφορά στον τρόπο προσέγγισης του αρχιτεκτονικού προβλήματος και των ποικίλων παραμέτρων του.

Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη γλώσσα τους κώδικες και τις τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιεί ο αρχιτέκτονας κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού για να απεικονίσει αλλά και για να συλλάβει, να κατανοήσει και να διερευνήσει τον αρχιτεκτονικό χώρο και τις διαφορετικές πτυχές του.

Μαθηματικά 1

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εισαγωγικών μαθηματικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.

Τοπογραφία - Αποτύπωση

Το μάθημα αυτό εισάγει στους φοιτητές την έννοια της αποτύπωσης. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μέθοδος της τοπογραφίας. Βασικές έννοιες, ορισμοί και όργανα μέτρησης γωνιών, αποστάσεων και υψομέτρων.

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

Σκοπός του μαθήματος είναι η μεθοδική εισαγωγή των φοιτητών στον ιστορικό και θεωρητικό λόγο περί αρχιτεκτονικής. Επιχειρείται η ανάδειξη της οργανικής σχέσης μεταξύ ιστορίας – θεωρίας και πράξης στην αρχιτεκτονική. Εισαγωγή σε έννοιες της αρχιτεκτονικής. Διαφορετικές προσεγγίσεις στο αρχιτεκτονικό φαινόμενο.

Εικαστικές Τέχνες 1

Η διεύρυνση της οπτικής αντίληψη του φοιτητή, έτσι ώστε να μπορεί να ανακαλύπτει νόημα σε ότι βλέπει, και να αποκτήσει την ικανότητα να μορφοποιεί τις οπτικές ιδέες του. Οι φοιτητές, μέσα από μια σειρά ασκήσεων – σπουδών, καλούνται να κοιτάξουν τον φυσικό κόσμο να δουν τον ιδιαίτερο τρόπο που κάθε επιφάνεια δέχεται και αντανακλά το φως και να επιχειρήσουν να τον αναπαραστήσουν, μέσα από την αντιπαράθεση, του φωτός και της σκιάς.

Ιστορία της Τέχνης 1

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μάθει να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων κάθε εποχής, το είδος της αρμονίας που προσπαθεί να πετύχει κάθε γενιά καλλιτεχνών, το πώς ερμήνευσε το χώρο, πως έπλασε τη φόρμα, πως χειρίστηκε το φως, πως απέδωσε τους τόνους, πως οργάνωσε τη σύνθεση και ούτω καθεξής.

Μαθήματα 2oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση ενός συνθετικού ζητήματος μεγαλύτερης πολυπλοκότητας, και στη διαπραγμάτευση ζητημάτων που απορρέουν από τις συγκεκριμένες συνθήκες που αντιμετωπίζει μια αρχιτεκτονική πρόταση στο περιβάλλον όπου υλοποιείται (το υπάρχον πολιτισμικό, γεωγραφικό, υλικό, κοινωνικό, οικονομικό κλπ. περιβάλλον).

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σκέψη 2

Το μάθημα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητή τη συμβολή της θεωρητικής γνώσης και της συγκροτημένης σκέψης στην συνθετική προσέγγιση του σχεδιασμού. Κύριο εκπαιδευτικό στόχο αποτελεί η εύληπτη αναφορά στον τρόπο προσέγγισης του αρχιτεκτονικού προβλήματος και των ποικίλων παραμέτρων του.

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ηλεκτρονική σχεδίαση στο υπολογιστικό περιβάλλον με χρήση vector και raster γραφικών. Τα ψηφιακά μέσα διδάσκονται όχι τόσο σε σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά περισσότερο σε σχέση με ευρύτερες έννοιες που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της ηλεκτρονικής σχεδίασης, την αναλογική σχεδίαση και τη γεωμετρία.

Μαθηματικά 2

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εισαγωγικών μαθηματικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση για κάθε ιστορική περίοδο των συνθηκών μέσα στις οποίες παρήχθη το αρχιτεκτονικό έργο καθώς και οι απαντήσεις που έδωσαν τα υπό εξέταση κτίσματα σε μείζονα αρχιτεκτονικά θέματα.

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: Εισαγωγή στην Οικοδομική

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της τεχνολογίας του λίθου, του ξύλου και της ξύλινης ελαφράς κατασκευής, οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των καθώς και η συνδεσμολογία των.

Εικαστικές Τέχνες 2

Στόχος του μαθήματος είναι να αντιμετωπισθεί το σχέδιο, όχι ως μια άσκηση ιδιαίτερης επιδεξιότητας, αλλά ως ένα οικοδόμημα όπου, όλα τα διαφορετικά μέρη του, παίζουν το ρόλο τους μέσα στο σύνολο.

Ιστορία της Τέχνης 2

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μάθει να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων κάθε εποχής, το είδος της αρμονίας που προσπαθεί να πετύχει κάθε γενιά καλλιτεχνών, το πώς ερμήνευσε το χώρο, πως έπλασε τη φόρμα, πως χειρίστηκε το φως, πως απέδωσε τους τόνους, πως οργάνωσε τη σύνθεση και ούτω καθεξής.