Προπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Σπουδών - 4ο Έτος

Μαθήματα 7oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7

Αντικείμενο Μαθήματος - Εκπαιδευτικός Στόχος: Στο εργαστήριο του Σχεδιασμού 7 γίνεται επεξεργασία σύνθετου θέματος που εντάσσεται και ορίζει περιοχές αδιαμόρφωτων ή προβληματικών χώρων στις παρυφές του ιστορικού κέντρου, ή στο πέρασμα από την οποιαδήποτε αστική συγκρότηση στο έδαφος της διάχυσης.

Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κελύφη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αποτύπωση και στην συνέχεια η αναγνώριση των αξιών, τέλος η επέμβαση σε υφιστάμενο κέλυφος ή ομάδα κτηρίων σε αχρηστία. Εκπαιδευτικός στόχος, η εξοικείωση των φοιτητών με κτιριακές μονάδες ή σύνολα ιστορικού/αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, των οποίων επιβάλλεται η διατήρηση και η επανασύνδεση με τις υπάρχουσες δομές του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 1

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών κα μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σύγχρονων απόψεων για το σχεδιασμό. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σύνθεση των αναλυτικών πολεοδομικών με¬θόδων με αντικείμενο τον πολεοδομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη αστικών περιοχών.

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Πρακτική

Αντικείμενο Μαθήματος: Εισαγωγή σε ζητήματα οργάνωσης της μελέτης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οργάνωσης τεχνικού γραφείου, εργασιών εκτέλεσης έργων και εργοταξίου, τεχνικής νομοθεσίας, επαγγελματικής πρακτικής και δεοντολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση των μελλοντικών αρχιτεκτόνων μηχανικών επί θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητας στην εξέλιξη, διαχείριση και εφαρμογή των μελετών.

Υποχρεωτικά Κατ' επιλογή Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Προστασία & Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων & Μνημείων

Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών όσον αφορά τις παραμέτρους του νέου αυτού πεδίου αρχιτεκτονικής δράσης, η παρουσίαση των θεωρητικών και ιστορικών πλευρών του και η εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα, όπως της μελέτης και τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης των μνημείων, της συντήρησης/ προστασίας των φυσικών τους καταλοίπων με τις πλέον σύγχρονες, ενδεδειγμένες τεχνικές και με υλικά συμβατά των τρόπων μεθερμήνευσης και ανάδειξής τους καθώς και της ένταξής τους στο ευρύτερο αρχαιολογικό τοπίο.

Παραμετρικός Σχεδιασμός 1

Το μάθημα, τοποθετημένο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θέτει τα εξής ζητήματα: Την σχέση μεταξύ γεωμετρίας, κατασκευαστικών τεχνικών, και διαφορετικών τρόπων σύλληψης του χώρου, το ζήτημα της χρησιμοποίησης των εννοιών της σταθεράς και της μεταβλητής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και τέλος την εποικοδομητική αξιοποίηση δυνατοτήτων που η τεχνολογία της πληροφορικής δίνει στους αρχιτέκτονες.

Δομική Φυσική & Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις του κτιρίου με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους (ήλιος, θερμότητα, άνεμος, υγρασία, θόρυβος, ρύπανση κλπ) και επεξεργάζεται προτάσεις βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμπεριφοράς του.

Φθορά & Συντήρηση Δομικών Υλικών-Μνημείων & Αρχιτεκτονικών Επιφανειών

Το ανωτέρω μάθημα συνδυάζει αίτια φθοράς δομικών υλικών, εξέταση της συμβατότητας μεταξύ των δομικών υλικών καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων φθοράς μνημείων και κτιρίων σε σχέση με έξω- και ενδογενείς παράγοντες.

Ελαφρές Κατασκευές: Προκατασκευή

Κέντρο βάρους του μαθήματος είναι η σύνδεση της διαδικασίας του σχεδιασμού προς την κατασκευή. Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι η κατασκευή.

Ήδη, στα πρώτα σκίτσα του σχεδιασμού υπεισέρχονται θέματα υλικών και τεχνολογίας. Το πιο απλό κτίριο είναι στην πραγματικότητα ένα πολύπλοκο σύστημα. Η κατανόηση αυτού του συστήματος είναι στοιχειώδης για την δραστηριότητα του αρχιτέκτονα.

Προσαρμόσιμη Αρχιτεκτονική

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Προσαρμόσιμη Αρχιτεκτονική, η διερεύνηση και ο σχεδιασμός της, σε συνάρτηση με το ιστορικό της προηγούμενο. Με τον όρο προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική αναφερόμαστε στο ευρύτερο εκείνο πλαίσιο αρχιτεκτονικών ή αστικών κατασκευών και χώρων που, με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών και άλλων μηχανισμών, αποκτούν δυνατότητες ευέλικτης προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανάγκες ή περιβαλλοντικές παραμέτρους τροποποιώντας τη μορφή, δομή ή λειτουργία τους.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 7ου εξαμήνου

Μαθήματα 8oυ εξαμήνου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

Αντικείμενο - Εκπαιδευτικός Στόχος: H αρχιτεκτονική κτηρίων, συγκροτημάτων και χώρων ειδικών σχεδιαστικών απαιτήσεων σε αστικό περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος είναι η διεύρυνση των μεθοδολογικών και εκφραστικών αναζητήσεων των φοιτητών σε σχέση με σύγχρονες τάσεις και την κριτική τους προσαρμογή στα ειδικά δεδομένα ενός εξειδικευμένου κτιριολογικού προγράμματος.

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Θέμα του μαθήματος είναι η διερεύνηση του όρου τοπίο ως αντικείμενο σχεδιασμού, ως προϊόν διαμόρφωσης υπαιθρίων χώρων, ως μέσο εμπλουτισμού στην Αρχιτεκτονική σύνθεση, ως παράμετρος που συνηγορεί σε θέματα ένταξης και ερμηνείας του τόπου. Το τοπίο ως χωρικό σύστημα, ως δομικό εργαλείο συγκρότησης υπαιθρίων χώρων, ως ιδιότητα εν δυνάμει χωρικών αστικών μετασχηματισμών, ως φορέας σχέσεων ανάμεσα στις φυσικές διεργασίες και τις συνθετικές φόρμες, ως συντακτικό άρθρωσης του χώρου.

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενασχόληση των φοιτητών με τον συνολικό σχεδιασμό μιας πόλης και της περιβάλλουσας στενής περιφέρειάς της, με τρόπο ώστε ο πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι σύμφωνος με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τις αρχές της πολεοδομικής επιστήμης.

Υποχρεωτικά Κατ' επιλογή Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Νεοελληνική Αρχιτεκτονική & Πολιτισμός

Το μάθημα παρακολουθεί την ιστορία της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα με στόχο την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αποδίδουν (;) την ταυτότητά της.

Σχεδιασμός Κήπων & Στοιχεία Βοτανικής

Κατά την τελευταία δεκαετία ο όρος αρχιτεκτονική του τοπίου έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ως επί το πλείστον στην αστική κλίμακα. Ο σχεδιασμός ιδιωτικών κήπων και μικρών πάρκων λιγότερο από τα προηγούμενα θέματα δεν θεραπεύεται κατά την διάρκεια των σπουδών των νέων αρχιτεκτόνων. Το μάθημα έρχεται να πληρώσει αυτό το κενό, με στόχο την εμπέδωση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιδιάζοντα χώρο, τα φυτά.

Εσωτερικοί Χώροι

Tο μάθημα των Εσωτερικών Χώρων ασχολείται με την διερεύνηση των συνθετικών, γεωμετρικών και υλικών στοιχείων που καθορίζουν το ύφος και τον χαρακτήρα ενός χώρου. Η προσέγγιση αυτού του θέματος γίνεται όχι ως κάτι που προκύπτει εκ των υστέρων (διακοσμητική), αλλά ως απόρροια και εξέλιξη των αρχικών προθέσεων του σχεδιασμού.

Ειδικά Θέματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής & Τέχνης: Roma, Citta Eterna: Αρχιτεκτονική, Τέχνη & Πολιτισμός μιας Αιώνιας Πόλης

Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτού του μαθήματος επιλογής είναι να παράσχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά στο ιστορικό δομημένο περιβάλλον και να επαυξήσουν τη δυνατότητα κατανόησης και εκτίμησής του, προϋποθέσεις εξαιρετικά υποβοηθητικές και χρήσιμες για την ουσιαστικότερη πρόσληψη των μαθημάτων αποκατάστασης και επανάχρησης που διδάσκονται στη σχολή μας.

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική & Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου

Αντικείμενο Μαθήματος: Η ιστορική εξέλιξη και συγκρότηση των παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα - Μεθοδολογία αναγνώρισης της φυσιογνωμίας των οικισμών - Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, υλικά και επιρροές - Μελέτες στην τυπολογία της κατοικίας - τυπολογία της εγκατάστασης. Σύγχρονες θέσεις για την ανάπλαση.

Ελαφρές Κατασκευές: Εφαρμογή

Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή και εμπειρία των σπουδαστών με τις πραγματικές συνθήκες της κατασκευής. Έχοντας σχεδιάσει το αντικείμενό τους, καλούνται να το υλοποιήσουν. Διατίθενται βασικές πρώτες ύλες, ενώ κατασκευάζονται ξύλινα τεμάχια και εξαρτήματα στο εργαστήριο ψηφιακής τεχνολογίας της Σχολής.

Διάγραμμα & Σχεδιασμός

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το διάγραμμα ως συνθετικό εργαλείο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Πρόσφατα το διάγραμμα απέκτησε σημαντική παρουσία στις πρακτικές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τον σχετικό θεωρητικό λόγο, γεγονός που φαίνεται να οφείλεται στις μετατοπίσεις στο ρόλο του αρχιτέκτονα και στις συνθήκες σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου.

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Θεωρήσεις

Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές θεωρήσεις θέτουν σε κίνηση σταθερές έννοιες και τροφοδοτούν την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική με νέες στρατηγικές δημιουργίας και εργαλεία κριτικής. Ειδικότερα, το μάθημα θα διερευνήσει τις μεταπολεμικές θεωρήσεις της αρχιτεκτονικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική δημιουργία από το 1960 έως σήμερα.

Παραμετρικός Σχεδιασμός

Το μάθημα επεκτείνει το αντικείμενο και τους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος επιλογής «Παραμετρικός Σχεδιασμός 1» του Χειμερινού εξαμήνου, ήτοι την επαφή με τις δυνατότητες και τις ιδιότητες των υλικών, την εξοικείωση με την κατασκευή και την κλίμακα 1:1 και την ενσωμάτωση παραμετρικών εργαλείων στο σχεδιασμό και υλοποίηση κατασκευών.

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 8ου εξαμήνου

Βιομηχανική Κοινωνιολογία

Το μάθημα συνδυάζει στοιχεία της Κοινωνιολογίας της Εργασίας και της Κοινωνιολογίας της Ανάπτυξης, με κεντρικό πυρήνα τις αλλαγές των παραγωγικών συστημάτων γενικά, ειδικότερα δε στους κλάδους της μεταποίησης (βιοτεχνία, βιομηχανία) και σε συναφείς κλάδους της παραγωγικής καθώς και της επιστημονικής δραστηριότητας.