Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

1η ειδίκευση (ΤΠΜΧ)

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή της  εισαγωγής  νέων μεταπτυχιακών φοιτητών λόγω αναδιοργάνωσης του περιεχομένου της κατεύθυνσης αυτής

1η Ειδίκευση
«Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» (ΤΠΜΧ)

Η ειδίκευση αυτή εμβαθύνει στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό με έμφαση στο μεσογειακό χώρο και στον πολιτισμό. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό χώρο που στοχεύει στην ένταξη αλλά και στον καινοτόμο διάλογο με αυτόν. Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με τον πολιτισμό, τόσο σε κτηριακό απόθεμα όσο και σε φυσικό περιβάλλον, θα αποτελέσουν τους άξονες των προσεγγίσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος της ειδίκευσης θα εστιάσει στη διερευνητική συσχέτιση της νέας αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που αφορά τον τουρισμό με το υφιστάμενο φυσικό, δομικό, αστικό, περιβαλλοντικό νοητικό περίγυρο.

Στόχος της ειδίκευσης είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινόμενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τη σχέση τουρισμού, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, πόλης και τοπίου αλλά και να ενισχύσουν τη σχεδιαστική τους ικανότητα σε σχετικά ζητήματα.

Συνοπτική εισαγωγή

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί από το 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον με ειδίκευση «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη και εξειδικεύει Αρχιτέκτονες Μηχανικούς αλλά και επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες στον σχεδιασμό τουριστικών υποδομών.

Τίτλος μεταπτυχιακού διπλώματος

Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην ειδίκευση «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις».