Διδακτορικές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με το άρθρο 4, του Ν. 4485/2017 όπου αναφέρεται ότι:

α) Για κάθε επιβλέποντα και υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από την Συνέλευση τμήματος τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ), για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης της Α ΄ βαθμίδας, και των βαθμίδων του Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β ΄ ή Γ΄βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου τμήματος. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως, μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

β) Η αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εγκρίνεται μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του τμήματος μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και τη διατύπωση της γνώμης του επιβλέποντα της διατριβής. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής μετά την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

γ) Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

δ) Τα τμήματα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέχουν οι δύο επιβλέποντες και ένα μέλος που έχει μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, με την υποχρεωτική όμως τήρηση της διάταξης ότι μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρείς πρώτες βαθμίδες του οικείου τμήματος.

 

Επιβλέποντες/ουσες - Μέλη τριμελών Επιτροπών

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Καθηγητής

Παπαμανώλης Νικόλαος

Καθηγητής

Προβιδάκης Κων/νος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κωτσάκη Αμαλία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαραβελάκη Νόνη-Παγώνα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μουτσόπουλος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ουγγρίνης Κων/νος-Αλκέτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παρθένιος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σκουτέλης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τζομπανάκης Αλέξιος

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διμέλλη Δέσποινα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Σταυρουλάκη Μαρία

Αφυπηρετήσασα

Μαλλούχου-Tufano Φανή

Αφυπηρετήσας

Φραγκομιχελάκης Μιχαήλ