Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει  μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Εμπλουτίζεται με ανοικτές διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών εγνωσμένου κύρους, συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων στα επιμέρους μαθήματα,  θεματικές ημερίδες καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων  είναι υποχρεωτική  σε όποια μορφή έχει ορισθεί ότι αυτά θα δοθούν,  εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία.

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων - εργαστηρίων.  Παραδίδονται  σε Ελληνική Γλώσσα ενώ σε περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών  και στην  Αγγλική. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους, μία κανονική και μία επαναληπτική. Η πρώτη κανονική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου σπουδών διεξάγεται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μία επαναληπτική περίοδο εξέτασης  και για τα δύο πρώτα εξάμηνα που διεξάγεται πριν την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Η εγγραφή στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα σε διάστημα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής απαιτείται έγκριση από την ΓΣΣ.

Οι φοιτητές μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα σε διάστημα 4 εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοσή τους στο μάθημα δεν προσμετράται στον μέσο όρο του βαθμού του.

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα Σπουδών  περιλαμβάνει επίσης ένα Θεματικό Εργαστήριο που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ένα Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Θεματικό Εργαστήριο έχειως στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις  διεπιστημονικές συνέργειες  που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε   διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα  και ερευνητικά πεδία της ίδιας ειδίκευσης. Η συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Το μάθημα με τίτλο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει ως στόχο την εμβάθυνση  σε ζητήματα μεθόδου  ώστε οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με αυτά τα θέματα αλλά και αποκτήσουν  το απαραίτητο υπόβαθρο για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας. Ζητήματα  μεθοδολογίας της έρευνας  και υποστήριξης των αποτελεσμάτων της  αποτελούν άξονες του Εργαστηρίου αυτού το οποίο  είναι υποχρεωτικό.  Περιλαμβάνει παρακολούθηση  ημερίδων, ομιλιών και workshops από προσκεκλημένους επιστήμονες καθώς και  ενδιάμεση παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) της υπό εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
 

 

Θεματικά εργαστήρια Β' ειδίκευσης

Στην Β' ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Β1, Β2). Στο θεματικό αυτό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες. Για κάθε θεματικό εργαστήριο της Β’ ειδίκευσης επιλέγονται από τους διδάσκοντες θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων και επανάχρησης συνόλων. Οι θεματικές αυτές ενότητες γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δημιουργούνται ομάδες από φοιτητές κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να μελετηθούν τα προτεινόμενα θέματα με τρόπο ολιστικό που περιλαμβάνει π.χ. αρχές, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στη μνημειακή προστασία, παθολογία, εξειδικευμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, προηγμένες μέθοδοι ανίχνευσης βλάβης και παρακολούθησης στο χρόνο, κ.λπ.

Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

•    Έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται τρία  (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
•    Δύο (2) υποχρεωτικά  θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
•    Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό, διαρκείας ενός (1) εξαμήνου.

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Β’ ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό εργαστήριο Β1

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

3x6=

18

Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

6

 

Ειδικά θέματα στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής

6

 

Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά

6

 

Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων

6

 

Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές

6

 

Παθολογία  και  μηχανισμοί φθοράς  υλικών  μνημείων  από περιβαλλοντικά  αίτια  -  Τεχνικές διάγνωσης

6

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό εργαστήριο Β2

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

3x6=

18

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον

6

 

Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

6

 

Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαιρη διάγνωση δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων

6

 

Υπολογιστική μηχανική και μνημειακές κατασκευές

6

 

Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

6

 

Νέα υλικά και τεχνολογίες για την συντήρηση δομικών υλικών μνημείων

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1εργαστήριο υποχρεωτικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30