Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος

1η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα και Ροή Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. συνίσταται σε μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Εμπλουτίζεται με διαλέξεις ειδικά προσκαλούμενων επιστημόνων, επιστημονικές θεματικές ημερίδες καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα προσφερθούν κατά τη διάρκειά του. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις.  Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα σε περιπτώσεις όμως αλλοδαπών φοιτητών μπορεί να διεξάγονται και σε Αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων καθορίζεται από τον διδάσκοντα και πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους, μία κανονική και μία επαναληπτική. Η πρώτη κανονική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου σπουδών διεξάγεται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μία επαναληπτική περίοδο εξέτασης  και για τα δύο πρώτα εξάμηνα που διεξάγεται πριν την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Η εγγραφή στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα σε διάστημα που ορίζεται από τη Σ.Τ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής απαιτείται έγκριση από την Σ.Τ.

Οι φοιτητές μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα σε διάστημα 4 εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοσή τους στο μάθημα δεν προσμετρείται στον μέσο όρο του βαθμού του.

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ και συγκεκριμένα για την ειδίκευση: 

Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

Ισχύουν τα παρακάτω:

Σε κάθε ειδίκευση υπάρχει ένα θεματικό εργαστήριο που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ένα εργαστήριο μεθοδολογίας έρευνας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα θεματικά εργαστήρια έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στην σύναψη διεπιστημονικών συνεργιών μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων της ίδιας ειδίκευσης. Τα θεματικά αυτά εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και στις δύο ειδικεύσεις.

Το μάθημα με τίτλο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει ως στόχο την εμβάθυνση στην ανάπτυξη του απαραίτητου επιπέδου γνώσεων ώστε να αναπτύξουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) καθώς και για την προετοιμασία τους στην ερευνητική διαδικασία και στις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα) με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την δημοσιότητα και προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας (γραπτών και προφορικών παρουσιάσεων) που είναι απαραίτητες για την συγγραφή και την προβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» είναι υποχρεωτικό και για τις δύο ειδικεύσεις  και συνίσταται στην παρακολούθηση σειράς ημερίδων, ομιλιών και workshops από προσκεκλημένους επιστήμονες καθώς και στην παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) των προκαταρκτικών ενεργειών και τυχόν αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την προετοιμασία εκπόνησης της ΔΜΕ.

Θεματικά εργαστήρια Α' ειδίκευσης

Στην 1η ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Α1α-β, Α2α-β). Στο θεματικό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το θεματικό εργαστήριο αυτό διαχωρίζεται σε «α» και «β», καθώς απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον συνεργαζόμενα μαθήματα (6 διδακτικών μονάδων το καθένα) τα οποία άπτονται διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.Tα συνεργαζόμενα μαθήματα κάθε θεματικού εργαστηρίου γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα που μπορούν να συνεργασθούν στα θεματικά εργαστήρια άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.

Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

•    Τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
•    Δύο (2) υποχρεωτικά  θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
•    Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό, διαρκείας ενός (1) εξαμήνου

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Α’ ειδίκευση : Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό Α1α-β

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

2x9=

18

Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό: χώρος και μετακίνηση

9

 

Πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού

9

 

Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

9

 

Σύνολο

 

30

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό Α2α-β

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

2x9=

18

Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή

9

 

Διαδραστικοί Χώροι και Τουριστική Εμπειρία

9

 
Σχεδιασμός τουριστικών εγκαταστάσεων, σύνθεση και τοπίο

9

 
Νεοελληνική αρχιτεκτονική: Τουρισμός και πολιτισμός

9

 

Σύνολο

 

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1εργαστήριο υποχρεωτικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30