Διδακτορικές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 2219 Β/14-6-2019

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος/α σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Σχολής. Αρμόδια όργανα της Σχολής για την οργάνωση των απαιτούμενων δράσεων στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ. στο εξής) είναι η Συνέλευση τμήματος. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται το αντικείμενο και η δομή των Δ.Δ. καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες οργάνωσης διδακτορικών σπουδών καθώς και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο χορηγούμενος τίτλος είναι του «Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Άρθρο 2

Αντικείμενο σκοπός

Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. είναι η εμβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης στις γνωστικές περιοχές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Σκοπός της εκπόνησης Δ.Δ. είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνα, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Άρθρο 3

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν εν γένει οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος (Δ.Μ.Σ). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο και εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί δύναται να αποφασίσει η Συνέλευση του τμήματος μετά από πρόταση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητάς τους και του προτεινόμενου επιβλέποντος την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού κύκλου σχετικών με τη διδακτορική τους διατριβή. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία της Σχολής, μετά από ανταπόκριση του ενδιαφερομένου σε προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα σε συγκεκριμένα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, είτε ακόμη μετά από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στη Γραμματεία της σχολής με αναφορά στην επιστημονική περιοχή που ενδιαφέρεται να εκπονήσει έρευνα και τον προσωρινό τίτλο Δ.Δ.. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιοποιούνται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος όπου και αναφέρονται οι όροι του κανονισμού Δ.Δ. του Π.Κ. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.

β) Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κανονισμού.

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής, η θεματική περιοχή της διατριβής, και ο/η προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

3. Επικυρωμένους τίτλους σπουδών.

4. Αναλυτικές καταστάσεις βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2 από μέλη ΔΕΠ ή αναγνωρισμένους ερευνητές).

7. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (ισπανικής, ιταλικής), ή και άλλης, συσχετιζόμενης με το αντικείμενο της έρευνας.

8. Περίγραμμα της προτεινόμενης διατριβής έκτασης περί τις 2000 λέξεις, στο οποίο περιγράφεται απαραίτητα η θεματική περιοχή, οι ερευνητικοί στόχοι και οι υποθέσεις έρευνας, η προτεινόμενη μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία, η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα όπως επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δ.Δ.

9. Αντίγραφα θεωρητικών εργασιών θα συνεκτιμηθούν. Δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες εργασίες είτε ως άρθρα σε έγκριτα περιοδικά είτε ως δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων, είτε ως κεφάλαια σε συλλογικό τόμο, θεωρούνται υποχρεωτικές εφόσον ο υποψήφιος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 3, παραγ. α του παρόντος κανονισμού.

γ) Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Συνέλευση του τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 4

Επίβλεψη, Διαδικασία εκπόνησης της Δ.Δ.

α) Για κάθε επιβλέποντα και υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από την Συνέλευση τμήματος τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ), για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης της Α ΄ βαθμίδας, και των βαθμίδων του Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β ΄ ή Γ΄βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου τμήματος. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως, μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

β) Η αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εγκρίνεται μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του τμήματος μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και τη διατύπωση της γνώμης του επιβλέποντα της διατριβής. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής μετά την παρέλευση διετίας από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

γ) Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

δ) Τα τμήματα Α.Ε.Ι. συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετέχουν οι δύο επιβλέποντες και ένα μέλος που έχει μία από τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, με την υποχρεωτική όμως τήρηση της διάταξης ότι μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρείς πρώτες βαθμίδες του οικείου τμήματος.

Άρθρο 5

Διάρκεια, δικαιώματα

και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

α) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει γραπτά και παρουσιάζει προφορικά αναλυτικό υπόμνημα δημοσίως ενώπιον και της τριμελούς Σ.Ε. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και οι εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Παράλληλα, υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του ως υποψήφιου διδάκτορα ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το αναλυτικό υπόμνημα περιλαμβάνει:

i. Κείμενο περί τις 1.500 λέξεις σχετικά με την τεκμηρίωση της πορείας και τις πιθανές αναπροσαρμογές του ερευνητικού αντικειμένου.

ii. Ανάλυση της δομής της έρευνας και της αντίστοιχηςβιβλιογραφίας.

iii. Αποσαφήνιση της εξειδικευμένης επιστημονικής περιοχής στην οποία κινείται η διατριβή και των μεθόδων ανάλυσης και έρευνας.

iv. Έκθεση των προσωρινών ευρημάτων και συμπερασμάτων.

v. Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασίας.

Η Σ.Ε. αφού μελετήσει το ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα του υποψηφίου διδάκτορα και συμφωνεί, υποβάλλει υπογεγραμμένη έκθεση προόδου στη Συνέλευση του τμήματος και εισηγείται τη συνέχεια της διατριβής.

Εφόσον δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος, ο επιβλέπων με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Συνέλευση του τμήματος τη διακοπή της Δ.Δ.

β) Για την ομαλή εξέλιξη εκπόνησης της διατριβής είναι απαραίτητη η παρουσία και συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στην ετήσια δημόσια παρουσίαση προόδου των Δ.Δ. που ορίζει σε εύθετο χρόνο η Συνέλευση του τμήματος σε συνεργασία με τους επιβλέποντες της τριμελούς Σ.Ε. και κατόπιν έγκρισης της Συνέλευση του τμήματος. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν δημόσια και αναλυτικά την εξέλιξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ετήσιου αναλυτικού υπομνήματος, αναπροσαρμοσμένα ωστόσο ανάλογα με το στάδιο εκπόνησης της διατριβής. Με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

γ) Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μέγιστο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση τηςΔ.Δ. είναι τα έξι (6) ημερολογιακά έτη και επτά (7) αντίστοιχα για τους μη κατόχους Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Επίσης προβλέπεται δυνατότητα διακοπής ενός έτους μετά από αίτηση του υποψηφίου και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

δ) Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Σχολή όπου εκπονεί τη διατριβή του με έμφαση στα μαθήματα τα οποία άπτονται της θεματικής περιοχής της διδακτορικής του διατριβής, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

Άρθρο 6

Συγγραφή, υποστήριξη

και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

α) Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του τον οριστικοποιημένο τίτλο της διατριβής του στη Συνέλευση του τμήματος υπογεγραμμένο από την Σ.Ε. Κατόπιν, ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει και όπως περιγράφονται στο άρθρο 4α του παρόντος κανονισμού διδακτορικών του ΠΚ. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

β) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης δίνεται το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, στον υποψήφιο διδάκτορα να επανέλθει άπαξ εντός ενός έτους από την κατάθεση της εισήγησης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

γ) Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να ανταποκριθεί στις οδηγίες προτυποποίησης για τη συγγραφή της διατριβής της Σχολής καθώς και στις υποχρεώσεις κατάθεσης της διατριβής στη βιβλιοθήκη και το Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης.

Άρθρο 7

Δικαιώματα - Παροχές

α) Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ε.Σ.Υ σύμφωνα με τον ν. 4452/2017, άρθρο 31, παρ. 3, όπως ισχύει.

γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν διά των εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα λήψης αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σώματα ανάδειξης πανεπιστημιακών αρχών.

Άρθρο 8

Οικονομικοί Πόροι

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δ.Σ. γίνεται και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι δυνατή η απ' ευθείας χρηματοδότηση των Διδακτορικών Σπουδών από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος μετά από εισήγηση και απόφαση - πρόταση της Συνέλευσης του τμήματος προς την Σύγκλητο. Η απ' ευθείας χρηματοδότηση των ΔΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος. Η ενίσχυση των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μέσω υποτροφιών. Οι θέσεις υποτρόφων προκηρύσσονται από τη Γραμματεία της Σχολής, μετά από πρόταση της Συνέλευσης του τμήματος και κατανέμονται στους επιτυχόντες σύμφωνα με ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια που θα έχουν τεθεί εκ των προτέρων.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παραγ. 3-8 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 10

Απονομή και τύπος Διδακτορικού τίτλου

Μετά τη δημόσια υποστήριξη ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής η Συνέλευση του τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών προκειμένου να απονεμηθεί το Διδακτορικό Δίπλωμα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ανακηρύσσεται κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος την ημέρα διαπίστωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής του από τη Συνέλευση του τμήματος και του απονέμεται το Διδακτορικό Δίπλωμα. Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος και ορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής. Στον υποψήφιο διδάκτορα απονέμονται: α) Διδακτορικό δίπλωμα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο παράρτημα του παρόντος Κανονισμού, και β) Παράρτημα Διδακτορικού Διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) που εγκρίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.