Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

 

Προϋποθέσεις εγγραφής – Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες

Α) Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Β) Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες

Β.1 Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών

Η εισαγωγή των φοιτητών ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

1. Δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΚ για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΚ.

2. Υποβολή αίτησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης e-graduate.tuc.gr/jMScApplication.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν μέσω του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. αντίγραφο πτυχίου
2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ (υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων)
6. δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται, από τους συντάκτες τους, απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων
7. φάκελο εργασιών (portfolio) και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων, οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το ΠΜΣ

Β.2 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι ο φάκελος εργασιών, η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους και οι επιδόσεις τους στα σχετικά με το ΠΜΣ μαθήματα. Συνεκτιμάται η τυχόν ύπαρξη επιπλέον μεταπτυχιακών τίτλων, η γνώση ξένων γλωσσών, οι τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και  οι συστατικές επιστολές. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει ακόμη συνέντευξη των υποψηφίων η οποία οργανώνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. H παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Δίνεται η δυνατότητα παρουσίας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θεωρούνται εμπιστευτικές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όπως καθορίζεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για τις τυπικές προϋποθέσεις από τη Γραμματεία και ζητούνται από τους υποψηφίους περαιτέρω διευκρινίσεις, αν χρειαστεί.

Με  την πραγματοποίηση της συνέντευξης, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλει προς την Συνέλευση Τμήματος πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για την σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η σειρά κατάταξης γίνεται με βαθμολόγηση 0 έως 10 των παρακάτω στοιχείων σταθμισμένων με τους αντίστοιχους συντελεστές: α) ο φάκελος εργασιών (portfolio)  Χ 1,  β) ο βαθμός  πτυχίου Χ 1,5, γ) η κατοχή επιπλέον μεταπτυχιακού τίτλου Χ 1 δ) η συνάφεια ερευνητικού και επαγγελματικού έργου Χ 3,5   ε) η συνάφεια προπτυχιακών σπουδών Χ 1,5, στ) οι τυχόν δημοσιεύσεις Χ 0,5 , ζ) οι  συστατικές επιστολές Χ 0,5, η) η γνώση ξένων γλωσσών Χ 0,5 και θ) η συνέντευξη Χ 1. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά την ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της  Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύναται να εγκρίνει κατά περίπτωση την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλης Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να καλυφθούν διαπιστωμένες ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.   

Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, (2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.
Η αποδοχή στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνεται με βάση τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις του ΠΜΣ με απόφαση της Γενικής συνέλευσης το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει με μικρότερο αριθμό φοιτητών από αυτούς που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Οι επιστολές αποδοχής οι οποίες στέλνονται από τη Γραμματεία καθορίζουν και την περίοδο εγγραφών. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεστεί λόγους ανώτερης  βίας ή σοβαρής ασθένειας. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις λόγω μη εγγραφής επιτυχόντων, οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

Μέγιστος αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί έως σαράντα (40) εισακτέοι συνολικά ετησίως. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος προτεινόμενος αριθμός των 40 μεταπτυχιακών εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον αριθμό των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών (αναλογία 1/15) και διδασκόντων της Σχολής (αναλογία 1/4), διασφαλίζουν την ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών της Σχολής.