Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

 

Προϋποθέσεις εγγραφής – Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες

Α) Προϋποθέσεις εγγραφής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Β) Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες

Β.1 Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών

Η εισαγωγή των φοιτητών ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

1. Δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΚ για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΚ.

2. Υποβολή σχετικής αίτησης από τους υποψηφίους φοιτητές σε έντυπο της Γραμματείας της Σχολής, συνοδευόμενη από σειρά δικαιολογητικών.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης είναι:

1. αντίγραφο πτυχίου
2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3. πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
6. δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται, από τους συντάκτες τους, απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής
7. τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων και portfolio εργασιών (για την 1η ειδίκευση) ή φάκελος εργασιών (για την 2η ειδίκευση), οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το ΠΜΣ.

Β.2 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι το portfolio εργασιών (για την 1η ειδίκευση) ή ο φάκελος εργασιών (για την 2η ειδίκευση), η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν ύπαρξη επιπλέον μεταπτυχιακών τίτλων, η γνώση ξένων γλωσσών (κυρίως της αγγλικής γλώσσας), οι τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και η δυνατότητα επίβλεψης της μεταπτυχιακής έρευνας του υποψήφιου από το διδακτικό προσωπικό της Σχολής.

Στη διαδικασία επιλογής συνεκτιμάται και η προσωπικότητα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών με την πραγματοποίηση συνέντευξης των υποψηφίων η οποία οργανώνεται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών. H παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θεωρούνται εμπιστευτικές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όπως καθορίζεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για τις τυπικές προϋποθέσεις από τη Γραμματεία και ζητούνται από τους υποψηφίους περαιτέρω διευκρινίσεις, αν χρειαστεί.

Μετά την πραγματοποίηση της συνέντευξης, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλει προς την Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για την σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η σειρά κατάταξης γίνεται με βαθμολόγηση 0 έως 10 των παρακάτω στοιχείων σταθμισμένων με τους αντίστοιχους συντελεστές:

α) το Portfolio(Α ειδίκευση Χ 3,5) ή ο φάκελος εργασιών (Β ειδίκευση Χ 1), β) τον Βαθμό πτυχίου (Α ειδίκευση Χ 1,5, Β ειδίκευση Χ 1,5), γ) την κατοχή επιπλέον μεταπτυχιακού τίτλου (Α ειδίκευση Χ 1, Β ειδίκευση Χ 1), δ) την Συνάφεια ερευνητικού και επαγγελματικού έργου ((Α ειδίκευση Χ 1, Β ειδίκευση Χ 3,5), ε) την Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών (Α ειδίκευση Χ 1,5, Β ειδίκευση Χ 1,5 ), στ) τις τυχόν Δημοσιεύσεις ((Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5 ), ζ) τις Συστατικές επιστολές (Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5), η) την Γνώση ξένων γλωσσών (Α ειδίκευση Χ 0,5, Β ειδίκευση Χ 0,5)και θ) την Συνέντευξη (Α ειδίκευση Χ 1, Β ειδίκευση Χ 1).Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Η Σ.Τ. της Σχολής, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύναται να εγκρίνει κατά περίπτωση την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλης Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να καλυφθούν διαπιστωμένες ελλείψεις σε βασικά γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον».

Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: (1): μη αποδεκτός, (2): αποδεκτός υπό προϋποθέσεις, (3): αποδεκτός.

Η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» δεν εξυπακούεται αυτόματα για εκείνους που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής, διότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός εισακτέων.

Επίσημες επιστολές αποδοχής στέλνονται από τη Γραμματεία στις οποίες καθορίζεται και η ημερομηνία εγγραφών. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις λόγω μη-εγγραφής επιτυχόντων, οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Μέγιστος αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί έως σαράντα (40) εισακτέοι συνολικά ετησίως. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος προτεινόμενος αριθμός των 40 μεταπτυχιακών εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον αριθμό των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών (αναλογία 1/15) και διδασκόντων της Σχολής (αναλογία 1/4), διασφαλίζουν την ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών της Σχολής.