Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τέλη εγγραφής/Υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37,  παρ. 1,2, 4 και 5 του Ν.4485/2017, η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

ζ) τέλη φοίτησης

η)κάθε άλλη νόμιμη αιτία

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στο 70% των δαπανών του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 39.200,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
    
Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων

  Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων Αναμενόμενες εκροές
α

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1.000,00

β Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00
γ Δαπάνες αναλωσίμων 500,00
δ Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. (συμμετοχή σε συνέδρια) 10.000,00
ε Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς (συμμετοχή σε συνέδρια) 2.000,00
στ Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. -
ζ Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ -
η Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (οδοιπορικά) 2.000,00
θ Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 15.000,00
ι Λοιπές δαπάνες (έξοδα οργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων, έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες εργασιών πεδίου) 6.700,00

 

Τα παραπάνω έξοδα που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη και με ακαδημαϊκά σωστό τρόπο λειτουργία του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ  και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων θα παραμείνει σταθερό μέχρι το τέλος της παρούσας διάρκειας του προγράμματος.

Επιπλέον λόγοι που κάνουν αναγκαία την επιβολή τελών φοίτησης είναι ότι:  

  • Χωρίς την επιβολή των τελών φοίτησης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων του προγράμματος για την επιτυχή ολοκλήρωση του "Εργαστηρίου Μεθοδολογίας της Έρευνας" στο Γ' εξάμηνο σπουδών που και για τις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος απαιτεί την υποχρεωτική παρακολούθηση σειράς διαλέξεων, ημερίδων ή workshops που πραγματοποιούνται με την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων τόσο από την ημεδαπή όσο και από την αλλοδαπή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι απαραίτητο εργαλείο/κρίνεται ακαδημαϊκά απαραίτητη για να παράξει το πρόγραμμα ένα αξιόπιστο επίπεδο εμβάθυνσης και στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος. Πρόκειται για το εξωστρεφές άνοιγμα σε επικαιροποιημένη γνώση και ανταλλαγές που απαιτεί η σύγχρονη εποχή για την μετάδοση γνώσεων αλλά και την εμπέδωση πρακτικών εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο, και την επαφή με τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες στα γνωστικό αντικείμενα που καλλιεργούν οι δύο ειδικεύσεις του προγράμματος, του βιώσιμου σχεδιασμού τουριστικών υποδομών και της ολοκληρωμένης προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αποτελείται από 1 μόνιμο υπάλληλο και 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ, μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις διοικητικές ανάγκες της μονοτμηματικής Σχολής και  της Κοσμητείας σε γραμματειακή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, τα τέλη φοίτησης είναι απαραίτητα για την επιπλέον πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για την αναγκαία διοικητική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος.
  • Θα καλυφθεί οικονομικά κατά ένα σημαντικό μέρος η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ευρύτερα ακαδημαϊκές συναντήσεις και ανταλλαγές, καθώς και η έκθεση και δημοσιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων του προγράμματος (εκθέσεις, έντυπα, ψηφιακές πλατφόρμες κ.λπ.).

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 για τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης συνολικά σε 2.000,00 ευρώ.

Τμηματική καταβολή τέλους φοίτησης:

Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις. Εκάστη εκ των τεσσάρων δόσεων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου δηλώσεως μαθημάτων για κάθε ένα από τα 4 εξάμηνα σπουδών.

Στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να κατατίθεται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ευκρινή φωτοτυπία του αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής των δόσεων του τέλους εγγραφής, όπου θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο  του μεταπτυχιακού φοιτητή και ο κωδικό έργου 81235.

Τα στοιχεία του λογαριασμού που καταβάλλονται  τα τέλη εγγραφής παρατίθεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνειούπολη Χανίων,

Κουνουπιδιανά 73 100 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμός Λογαριασμού Alpha Bank:

660-00-2001-001960

International Bank Account Number (IBAN):

GR5201406600660002001001960

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτροφιών

Σύμφωνα με το άρθρο 35, παραγ. 2 του Ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.