Διδακτορικές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΤHΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

                                                       

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος/α σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα  των αρχιτεκτονικών σπουδών.

Αρμόδια όργανα της Σχολής για την οργάνωση των απαιτούμενων δράσεων στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ. στο εξής) είναι η Επιτροπή Μεταπτυχιακών, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ),  οι τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 9 του Ν.3685/2008.

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται το αντικείμενο και η δομή των Δ.Δ. καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες εκπόνησής τους, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο χορηγούµενος τίτλος είναι: του «Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης».

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο σκοπός

Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική µεθοδολογία και η εφαρµογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης στις γνωστικές περιοχές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όπως αυτή ορίζεται ως τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία στις σπουδές των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Σκοπός της εκπόνησης Δ.Δ. είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις εγγραφής - Διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων στη Σχολή, µετά από ανταπόκριση του ενδιαφερομένου σε προκήρυξη θέσης υποψηφίου διδάκτορα σε συγκεκριμένα  προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, είτε ακόμη υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου στη Γραμματεία της σχολής με αναφορά στην επιστημονική περιοχή που ενδιαφέρεται να εκπονήσει έρευνα.

Η διαδικασία εγγραφής ως υποψηφίου διδάκτορα και ο τρόπος παρακολούθησης και απόκτησης του διπλώματος, διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου 3685/2008, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 13 του νόμου 2083/1992.

Ειδικότερα (Ν.3685/2008, άρθρο 9):

3 α. Η εισήγηση για την υποψηφιότητα έναρξης της διατριβής πραγματοποιείται αρχικά από τον επιβλέποντα καθηγητή στην επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Γ.Σ.Ε.Σ..

3 β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν εν γένει οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο και εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

3 γ. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση µε υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κανονισµού.

2.    Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναφέρεται η θεματική περιοχή της διατριβής και ο/η προτεινόμενος επιβλέπων.

3.    Επικυρωµένους τίτλους σπουδών.

4.    Αναλυτικές καταστάσεις βαθµολογίας των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών.

5.    Βιογραφικό σηµείωµα

6.    Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2 από μέλη ΔΕΠ ή αναγνωρισμένους ερευνητές)

7.    Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (ισπανικής, ιταλικής), ή και άλλης, συσχετιζόμενης με το αντικείμενο της έρευνας.

8.    Αντίγραφα εάν υπάρχουν, θεωρητικών εργασιών εκτός του κύκλου Μ.Δ.Ε. Δύο τουλάχιστον τέτοια πονήματα σε έγκυρα περιοδικά ή ως δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ή ως κεφάλαια σε συλλογικό τόμο, θεωρούνται υποχρεωτικά εφόσον ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε.

9.    Περίγραμμα της προτεινόμενης διατριβής έκτασης περί τις 2000 λέξεις, στο οποίο περιγράφεται απαραίτητα η θεματική περιοχή, οι ερευνητικοί στόχοι και οι υποθέσεις έρευνας, η προτεινόμενη μεθοδολογία, η βασική βιβλιογραφία, η αναμενόμενη συνεισφορά στην έρευνα όπως επίσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και ένα γενικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Δ.Δ.  

3 δ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών της Σχολής. Κατά τη διαδικασία επιλογής ενός υποψηφίου διδάκτορα η επιτροπή συνεκτιµά τις παραπάνω κατηγορίες κριτηρίων, και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την αποδοχή χωρίς όρους ή την αποδοχή µε συστάσεις προς για την παρακολούθηση µαθηµάτων ή την απόρριψη των υποψηφίων. Ο/η προτεινόμενος επιβλέπων εισηγείται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών της Σχολής την συγκρότηση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.  

 

Άρθρο 4

Διαδικασία εκπόνησης της Δ.Δ.

4 α.  Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ), για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως κυρίως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της ίδιας ή άλλης Σχολής του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως, μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

4 β. Η τριμελής Σ.Ε. σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

4 γ. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

4 δ. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1. β) του άρθρου 9 Ν.3685/2008, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Μέγιστο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της Δ.Δ. είναι τα έξι (6) ημερολογιακά έτη και επτά (7) αντίστοιχα για τους μη κατόχους Μ.Δ.Ε. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα διακοπής ενός έτους μετά από αίτηση του υποψηφίου και σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

4 ε. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

4 στ. Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Σχολή όπου εκπονεί τη διατριβή του με έμφαση στα μαθήματα τα οποία άπτονται της θεματικής περιοχής της διδακτορικής του διατριβής, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και  σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

4 ζ. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

4 η. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει έκθεση προόδου στην τριμελή Σ.Ε. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Αυτή περιλαμβάνει:      

i.   Κείμενο περί τις 1.500 λέξεις σχετικά με την τεκμηρίωση της πορείας και τις πιθανές αναπροσαρμογές του ερευνητικού αντικειμένου

ii.   Ανάλυση της δομής της έρευνας και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας

iii.   Αποσαφήνιση της εξειδικευμένης επιστηµονικής περιοχής στην οποία κινείται η διατριβή και των µεθόδων ανάλυσης και έρευνας

iv.   Έκθεση των προσωρινών ευρημάτων και συμπερασμάτων

v.   Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης εργασίας.

Η Σ.Ε. αφού µελετήσει την ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου διδάκτορα και συμφωνεί, την υποβάλλει υπογεγραμμένη στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και εισηγείται τη συνέχεια της διατριβής. Εφόσον δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος, ο Επιβλέπων με την σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Γ.Σ.Ε.Σ. τη διακοπή της Δ.Δ.

4 θ.  Για την ομαλή εξέλιξη εκπόνησης της διατριβής είναι απαραίτητη η παρουσία και συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στην ετήσια δημόσια παρουσίαση προόδου των Δ.Δ. που ορίζει σε εύθετο χρόνο η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τους επιβλέποντες της τριμελούς Σ.Ε. και κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι  υποψήφιοι αναπτύσσουν δημόσια και αναλυτικά την εξέλιξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετήσιας έκθεσης προόδου, αναπροσαρμοσμένες ωστόσο ανάλογα με το στάδιο εκπόνησης της διατριβής.

4 ι. Ο υποψήφιος διδάκτορας μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, καταθέτει για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του το οριστικοποιημένο θέμα της διατριβής του στην Γ.Σ.Ε.Σ. υπογεγραμμένο από την Σ.Ε. Κατόπιν, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στην οικεία Σχολή . Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

4  κ. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να ανταποκριθεί στις οδηγίες προτυποποίησης για τη συγγραφή της διατριβής της Σχολής καθώς και στις  υποχρεώσεις κατάθεσης της διατριβής στη βιβλιοθήκη και το Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης.

Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών της Σχολής και τη διατύπωση της γνώμης του επιβλέποντα της διατριβής.

Αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, με απόφαση της ΓΣΕΣ. Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπεται με σύμφωνη απόφαση της ΣΕ και της ΓΣΕΣ η δυνατότητα αλλαγής επιβλέποντα.

Μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων, όπως και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες είχαν πριν από την αποχώρησή τους.

 

Άρθρο 5

Δικαιώματα – Παροχές

5 α Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

5 β. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση Μ.Δ.Ε. ή υποψήφιους διδάκτορες, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

5 γ. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν την υλικοτεχνική υποδοµή των εργαστηρίων της Σχολής, σε συνεννόηση µε τον Επιβλέποντα και µε σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή του Εργαστηρίου, ακολουθώντας τον κανονισµό του.

5 δ. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συµµετέχουν δια των εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα λήψης αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σώµατα ανάδειξης πανεπιστηµιακών αρχών.

 

Άρθρο 6

Οικονομικοί  Πόροι

Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΔΣ γίνεται και από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι δυνατή η απ' ευθείας χρηµατοδότηση των ΔΣ από άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ύστερα από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µετά από εισήγηση και απόφαση - πρόταση της ΓΣΕΣ προς την Σύγκλητο. Η απ' ευθείας χρηµατοδότηση των ΔΣ γίνεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού του Ιδρύµατος.

Η ενίσχυση των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται µέσω υποτροφιών. Οι θέσεις υποτρόφων προκηρύσσονται από τη Γραµµατεία της  Σχολής (µετά από πρόταση της ΓΣΕΣ) και κατανέµονται στους επιτυχόντες σύμφωνα με ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια που θα έχουν τεθεί εκ των προτέρων.

 

Άρθρο 7

Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων

Χανιά,

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016