Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύντομο Ιστορικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Η ίδρυση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 158923/Β7/03-10-2014 (ΦΕΚ 2773/τα.Β’/16-10-201$) όπως τροποποιήθηκε  στην συνέχεια στο ΦΕΚ 1310/1-7-2015. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Π.Μ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναμορφώθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1815/21-6-2016 και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Από θεσμική λοιπόν άποψη, η λειτουργία του προγράμματος στηρίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με τις μετέπειτα τροποποιήσεις της και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά, ρομποτική) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή επιπλέον εφοδίων και υποστήριξης στην επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία των αποφοίτων του προγράμματος αλλά και τη ανάπτυξη   υψηλού επιπέδου προϊόντων συνεργασίας των αποφοίτων του προγράμματος με το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής σε επίπεδο παραγωγής ερευνητικού έργου (παρουσιάσεις σε συνέδρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, εκθέσεις κλπ).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2016