Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος

2η Ειδίκευση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα και Ροή Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. συνίσταται σε μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Εμπλουτίζεται με διαλέξεις ειδικά προσκαλούμενων επιστημόνων, επιστημονικές θεματικές ημερίδες καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα προσφερθούν κατά τη διάρκειά του. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις.  Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα σε περιπτώσεις όμως αλλοδαπών φοιτητών μπορεί να διεξάγονται και σε Αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων καθορίζεται από τον διδάσκοντα και πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους, μία κανονική και μία επαναληπτική. Η πρώτη κανονική εξεταστική περίοδος για τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου σπουδών διεξάγεται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μία επαναληπτική περίοδο εξέτασης  και για τα δύο πρώτα εξάμηνα που διεξάγεται πριν την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Η εγγραφή στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα σε διάστημα που ορίζεται από τη Σ.Τ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής απαιτείται έγκριση από την Σ.Τ.

Οι φοιτητές μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα σε διάστημα 4 εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση η επίδοσή τους στο μάθημα δεν προσμετρείται στον μέσο όρο του βαθμού του.

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ και συγκεκριμένα για την ειδίκευση: 

Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με σύγχρονες τεχνολογίες και προηγμένα υλικά.

Ισχύουν τα παρακάτω:

Σε κάθε ειδίκευση υπάρχει ένα θεματικό εργαστήριο που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ένα εργαστήριο μεθοδολογίας έρευνας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα θεματικά εργαστήρια έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στην σύναψη διεπιστημονικών συνεργιών μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών πεδίων της ίδιας ειδίκευσης. Τα θεματικά αυτά εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και στις δύο ειδικεύσεις.

Το μάθημα με τίτλο «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» του τρίτου εξαμήνου σπουδών έχει ως στόχο την εμβάθυνση στην ανάπτυξη του απαραίτητου επιπέδου γνώσεων ώστε να αναπτύξουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) καθώς και για την προετοιμασία τους στην ερευνητική διαδικασία και στις βασικές αρχές της έρευνας (στόχος, μέσα, εκπόνηση και αποτελέσματα) με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την δημοσιότητα και προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας (γραπτών και προφορικών παρουσιάσεων) που είναι απαραίτητες για την συγγραφή και την προβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το «Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας» είναι υποχρεωτικό και για τις δύο ειδικεύσεις και συνίσταται στην παρακολούθηση σειράς ημερίδων, ομιλιών και workshops από προσκεκλημένους επιστήμονες καθώς και στην παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) των προκαταρκτικών ενεργειών και τυχόν αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την προετοιμασία εκπόνησης της ΔΜΕ.

Θεματικά εργαστήρια Β' ειδίκευσης

Στην Β' ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Β1, Β2). Στο θεματικό αυτό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες. Για κάθε θεματικό εργαστήριο της Β’ ειδίκευσης επιλέγονται από τους διδάσκοντες θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων και επανάχρησης συνόλων. Οι θεματικές αυτές ενότητες γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δημιουργούνται ομάδες από φοιτητές κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να μελετηθούν τα προτεινόμενα θέματα με τρόπο ολιστικό που περιλαμβάνει π.χ. αρχές, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στη μνημειακή προστασία, παθολογία, εξειδικευμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, προηγμένες μέθοδοι ανίχνευσης βλάβης και παρακολούθησης στο χρόνο, κ.λπ.

Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

•    Έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται τρία  (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
•    Δύο (2) υποχρεωτικά  θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
•    Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό, διαρκείας ενός (1) εξαμήνου.

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Β’ ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό εργαστήριο Β1

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

3x6=

18

Παθολογία  και  μηχανισμοί φθοράς  υλικών  μνημείων  από περιβαλλοντικά  αίτια  -  Τεχνικές διάγνωσης

6

 

Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές

6

 

Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων

6

 

Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά

6

 

Ειδικά θέματα στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής

6

 

Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικά

Θεματικό εργαστήριο Β2

1x12

12

Ελεύθερης επιλογής

Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω

3x6=

18

Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαιρη διάγνωση δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων

6

 

Νέα  υλικά  και  τεχνολογίες  για την  συντήρηση  δομικών  υλικών μνημείων

6

 

Υπολογιστική μηχανική και μνημειακές κατασκευές

6

 

Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

6

 

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον

6

 

Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1εργαστήριο υποχρεωτικό)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ (1μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

30